Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SKFIB - Dãy số dài nhất

Cho dãy A gồm N số nguyên. Một dãy con của dãy A là dãy gồm các phần tử A[i1], A[i2], ..., A[iM] thỏa mãn : 1 <= i1 < i2 < ... < iM <= N. Hãy tìm dãy con B dài nhất thỏa mãn điều kiện: B[i] = B[i-1] + B[i-2] với i >= 3

Input

  • Dòng 1: T - số test (1 <= T <= 15).
  • Tiếp theo là 2T dòng mô tả các test, mỗi test gồm:
    • Dòng 1: N (3 <= N <= 2500)
    • Dòng 2: N số A[1], A[2], ..., A[N]. Các số có giá trị tuyệt đối không quá 10^6

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng ghi 1 số nguyên là độ dài dãy con dài nhất.

Example

Input:
1
7
-20 87 20 0 20 100 22
Output:
4

Được gửi lên bởi:Nhung anh sao dem
Ngày:2013-09-08
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:IOICAMP

hide comments
2014-05-06 16:00:08 Nắng
hết WA lại TLE, cuối cùng cũng AC time 243M :))

Last edit: 2014-05-07 09:13:04
2013-12-23 13:21:40 John and the cows


Last edit: 2015-02-03 08:47:19
2013-09-21 10:59:07 Phạm Thị Tuyết Hoa
yêu cầu tác giả sửa lại cái font với màu chữ, khó đọc quá ==""
2013-09-18 16:17:01 an IM3 Ex-Member of Bit
nếu ko tìm dc dãy fibonaci nào độ dài >= 3 thỏa mãn thì in ra 2 nhé.
2013-09-12 09:56:01 dyn
Input:
1
5
4 5 3 2 1
Output: 0
Như vậy có đúng không tác giả ^_*
2013-09-11 11:30:30 Chuyên Triết Tổng Hợp
time chặt quá
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.