Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SKBUS - Busline constructing

Thành phố Peace quyết định mở các tuyến xe bus để việc đi lại thuận tiện hơn. Các tuyến xe được nối trực tiếp giữa 2 trong số N điểm của thành phố. Điểm thứ u ở toạ độ (xu,yu). Độ dài tuyến xe nối giữa 2 điểm bằng khoảng cách mahattan giữa chúng. Việc xây dựng các tuyến xe bus phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Mỗi điểm của thành phố có tối đa k chuyến xe

- Độ dài các chuyến xe không nhỏ hơn l.

 - Không có hai tuyến xe bus nối cùng một cặp điểm.

Bạn hãy xây dựng các tuyến xe bus theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Số tuyến xe lớn nhất.

- Tổng độ dài các tuyến xe nhỏ nhất.

Input

Dòng thứ nhất gồm 3 số nguyên n,k,l (theo thứ tự).

n dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm 2 số nguyên là toạ độ của điểm thứ i.

Output

Gồm 2 số nguyên trên một dòng, cách nhau bởi một dấu cách lần lượt là số tuyến xe lớn nhất và tổng độ dài tuyến đường nhỏ nhất.

Example

Input 1:
4 1 1
0 0
10 0
0 20
10 20

Output 1:
2 20
Input 2:
4 2 1
0 0
10 0
0 20
10 20
Output 2:
4 60

Constraint

0<N<11

0<k<4

0<l<2001

0<min(xi,yi)<=max(xi,yi)<1001


Được gửi lên bởi:Nhung anh sao dem
Ngày:2013-09-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PERL6 PICO PROLOG PYPY PYPY3 R RACKET RUST CHICKEN SED SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.