Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SHTH - Số hiệu tổ hợp

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/shth


Cho tập hợp A gồm N phần tử. Mỗi tập con gồm K (1 <= K <= N) phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập K của N phần tử đã cho

Bài toán đặt ra là:

- Cho số hiệu của một tổ hợp chập K của N số nguyên dương đầu tiên, hãy tìm tổ hợp chập đó.

- Cho tổ hợp chập K của N số nguyên dương đầu tiên, hãy tính số hiệu của tổ hợp chập đó.

Input

Gồm 2 dòng có dạng như sau:

Dòng 1: Ghi 2 số nguyên N, K ( 3 <= N <= 300 )

Dòng 2: Ghi số nguyên S

Dòng 3: Gồm K số nguyên B1, B2, ... BK ( B1 < B2 < ... < BK )

Output

Dòng 1: Ghi ra dãy số A1, A2, ... AK là tổ hợp chập K của N số nguyên dương đầu tiên có số hiệu S. Các số viết theo thứ tự tăng dần.

Dòng 2: Ghi số hiệu của tổ hợp chập K: B1, B2, ... BK.

Example

Input:
3 2 
2
2 3

Output:
1 3
3


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-09-20
Thời gian chạy:0.300s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2021-05-27 18:03:50
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/SHTH
2019-05-09 17:17:36
Bài toán 2 Ramdom cung AC :^
2019-05-09 17:16:19
Số lớn với QHĐ trạng thái
2018-06-14 10:15:02
2 đấm AC sau 1 hồi debug hix.
Rất cảm ơn code mẫu từ VNOI team & số lớn của RR :3
2016-08-18 19:27:21 Sue
1 đấm AC =)))
chú ý số lớn =)))
2016-08-14 16:44:45
vất vả với số lớn ahihi :v
2013-08-12 13:37:35 a;slkfjasl;fkj
Cho em hỏi ạ:bài này số lớn, nên phải biết S<=? để mà đọc vào chứ ạ :D
2013-08-09 07:15:06 Pham Dat
mình xuất bị sai khi có nhiều số 0 nằm liên tiếp nhau trong kết quả nhưng vẫn ac, mong bạn cập nhật lại test
2012-05-26 13:06:58 Củ Lạc Giòn Tan
test đề ko sai đâu :|
tổ hợp chập 2 của 3:
1. 1 2
2. 1 3
3. 2 3
các ptử sau phải lớn hơn ptử trước
2011-12-31 13:35:11
test đề có sai không vậy?
tổ hợp chập 2 của 3 là:
1. 1 2
2. 1 3
3. 2 1
4. 2 3
5. 3 1
6. 3 2?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.