Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SEARCH - Dãy số

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274833/problem/F

Cho ba dãy số nguyên dương A=(A_1,..,A_M) B=(B_1,...,B_N) và C=(C_1,...,C_P)

Hãy tìm một dãy con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp của dãy C thỏa mãn hai điều kiện:

  • Mọi phần tử của dãy A đều xuất hiện trong dãy con được chọn
  • Không phần tử nào của dãy B xuất hiện trong dãy con được chọn

 

Input

Dòng 1 chứa ba số nguyên dương M, N, P

Dòng 2 chứa M số nguyên dương A_1,...,A_M

Dòng 3 chứa N số nguyên dương B_1,...,B_N

Dòng 4 chứa P số nguyên dương P_1,...,P_N

Các số trong file dữ liệu đều là số nguyên dương không lớn hơn 10^5, các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách. Dữ liệu vào đảm bảo tìm được dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp của  thỏa mãn yêu cầu đề bài. Trong 50% số test, m,n,p <= 1000

Output

Một số nguyên duy nhất là độ dài của dãy con tìm được

Example

Input:

3 2 11

1 2 3

5 9

1 2 9 2 2 1 4 5 3 1 2

Output: 3

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2012-12-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Pre VOI 2012 - Hai Phong

hide comments
2015-07-26 20:12:09 there's no salvation for me...
óc chó ms làm n2 :v
2015-07-24 16:39:26 [Nghien] Le Long
O(n2) có AC ko???
2014-12-07 18:33:37 Noiz (Feel your noise)
đã đặt điều kiện đếm >= số lượng số khác nhau trong dãy a rồi mà sao vẫn bị 90 nhỉ?
2014-12-07 17:23:25 The Mastermind
trong tập A có thể có phần tử trùng, đặt điều kiện biến đếm bằng m để cập nhật, full 0, đắng


Last edit: 2014-12-07 17:25:02
2014-11-19 01:07:17 never give up !!
ok :) tks tungluu18 nhá.


Last edit: 2014-11-19 01:38:59
2014-09-09 00:28:30 1235
ờ, đếm phân phối nhỉ :))
2014-09-08 19:57:18 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
Ngon =))))))))))
2014-09-08 16:20:50 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
@@ kraken bài này đâu cần int64, bạn làm cách nào mà oách dữ vậy, chỉ cần longint thôi
2014-09-08 15:03:49 Human Immunodeficiency Virus
k có giới hạn của m,n,p hả trời ==
2014-09-08 14:18:19 No One
có chỗ nào cần int64 sao @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.