Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SCIRCLE - Tô màu các hình tròn

Sau khi đội tuyển CQB đã nắm khá chắc phần điểm và làm tốt các bài toán về điểm trong hình học. Thầy Thạch chuyển sang giải quyết các bài toán về hình tròn, dạng này thường rất có trong những cuộc thi lớn. Thầy ra cho các bạn 1 bài như sau:

Trên 1 tờ giấy thầy vẽ n đường tròn, sau đó thầy tô màu n hình tròn này.

Yêu cầu: Hãy tính diện tích của phần được tô màu.

Input

Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương N là số hình tròn.

Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo ghi 3 số nguyên Xi, Yi và Ri là tọa độ và bán kính của đường tròn thứ i trong N đường tròn.

Output

Ghi ra duy nhất 1 số thực là diện tích phần giấy phải tô màu. Chính xác tới 5 chữ số sau dấu phẩy ( không làm tròn, cắt tại chữ số thứ 5)

Example

Input:
2
5 6 3
5 5 5

Output:
78.53981

Giới hạn:
1 ≤ N ≤ 50
Kích thước tờ giấy là 10000 * 10000
Tất cả các hình tròn nằm trong tờ giấy.

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-16
Thời gian chạy:0.612s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICAMP

hide comments
2011-09-16 03:35:46 NTL
bài của em test trong đề bài ra 78.39000 sai số chút xíu có dc chấp nhận ko ạ!
2010-01-02 06:54:12 Tue Le
Bài này test khá yếu :-?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.