Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SAFENET2 - Mạng máy tính an toàn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/safenet2


Có n máy tính đánh số từ 1 đến n và m dây cáp mạng,giữa 2 máy tính có thể có một hoặc nhiều đường dây cáp mạng nối chúng,không có cáp mạng nối một máy với chính nó.Hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau nếu có đường cáp nối trực tiếp giữa chúng hoặc truyền qua một số máy trung gian.

Một tập S các máy tính được gọi là hệ thống an toàn nếu dù một máy tính bất kỳ bị tấn công (do sự tò mò của người dân :-(,cứ thích truy cập và hack những trang cấm :-( ) thì trong số những máy tính còn lại,những máy tính thuộc tập S vẫn có thể truyền được dữ liệu cho nhau. Xác định số lượng lớn nhất có thể các máy tính của tập S

Input

-Dòng 1 chứa 2 số nguyên n,m(1<=n<=30.000,0<=m<=100.000)

-m dòng tiếp theo ghi thông tin về các dây cáp mạng,gồm 2 chỉ số của 2 máy được dây đó nối trực tiếp

Output

Ghi một số nguyên duy nhất là số lượng máy tính lớn nhất tìm đc

Example

Input:
8 10
1 2
2 3
3 1
1 4
4 5
5 1
1 6
6 7
7 8
8 1
Output:
4

Được gửi lên bởi:ConanKudo
Ngày:2008-03-25
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Classical Problem

hide comments
2011-08-04 06:56:11 trandatbav
Song lien thong :d
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.