Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX4 - Giá trị lớn nhất 4

Cho 1 dãy S ban đầu không có phần tử nào. Máy tính sẽ đưa ra n lệnh có dạng sau :

  -  I x y : Chèn số x vào tập s giữa 2 vị trí y-1 và y (-10^9<=x<=10^9)

     Quy định : Với k là số phần tử trong tập S , y = 1 thì x được chèn vào đầu dãy, y = k+1 thì x được chèn vào cuối dãy.

  -  S x y : Đổi chố vị trí 2 phần tử thứ x và y (1<= x,y <= k)

  -  D x : Xóa phần tử thứ x ra khỏi dãy S (1<=x<=k)

  -  Q x y : Tìm giá trị lớn nhất từ vị trí x đến vị trí y.(1<=x<=y<=k)

Yêu cầu : Cho n lệnh. Hãy trả lời mỗi truy vấn

Input

- Dòng đầu là số n (n <= 10^5)

- N dòng tiếp theo là các lệnh có mẫu như trên

Output

Gồm một số dòng , mỗi dòng trả lời cho 1 truy vấn theo thứ tự từ trên xuống

Example

Input:
7
I 1 1
I 5 2
I 2 3
S 1 2
Q 1 2
D 1
Q 1 1

Output:
5
1

Được gửi lên bởi:Fernando Torres
Ngày:2010-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2021-12-28 16:58:38 RR
Sinh test vớ vẩn quá, truy vấn I x y, y có thể > k+1
2021-05-27 18:03:35
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QMAX4
2016-08-19 18:42:31
ths bạn dưới mình :))
2015-02-20 12:01:04 *
-_- may ngay lien! Y lon hon k+1 thi gan Y=k+1
2015-02-18 07:42:04 *
Y lớn hơn k+1 thì làm sao?
2014-07-08 06:21:39 Hướng Thái Dương
Y lớn hơn số phần tử trong dãy thì k chèn ?
2014-07-04 16:47:56 Mew.
ai làm bài này chú ý truy vấn I x y, y có thể > k là số phần tử hiện có trong s
2013-02-16 13:46:24 anh chỉ yêu mình em....NTMH....


Last edit: 2013-03-10 19:40:34
2011-11-24 07:39:24 Nguyễn Phúc Bình Nguyên
Mình dùng CTDL splay tương tự qmax3vn sao lại sai nhỉ @_@
2010-06-23 02:04:40 Tue Le
Bạn có thể code trên bất cứ ngôn ngữ nào bài cho phép
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.