Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBSTR - Xâu con chung dài nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbstr


Xâu ký tự X được gọi là xâu con của xâu ký tự Y nếu ta có thể xoá đi một số ký tự trong xâu Y để được xâu X.

Cho biết hai xâu ký tự A và B, hãy tìm xâu ký tự C có độ dài lớn nhất và là con của cả A và B.

Input

Dòng 1: chứa xâu A

Dòng 2: chứa xâu B

Output

Chỉ gồm một dòng ghi độ dài xâu C tìm được

Example

Input:
abc1def2ghi3
abcdefghi123

Output:
10

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 18:03:27
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBSTR
2020-09-24 15:25:20
1 shot
2020-05-24 14:55:25
học sinh chị Hà tự tin bài này 10 đấm ac :)
2019-09-29 06:50:38
QHD cơ bản
https://ideone.com/wf7S0E
2019-03-16 03:59:19
|Notes:|
1. Don't post any source code here.|
2. Please be careful, leave short comments only. Don't spam here.|
3. For more discussion (hints, ideas, solutions) please visit our forum.|
4. Authors are allowed to delete the post and use html code here (e.g. to provide some useful links).|
2018-09-09 03:56:22
one hit ac =}}
2018-07-16 11:06:51
https://ideone.com/AvEfGF
2018-03-19 08:42:33
2 đấm AC
2017-12-09 10:45:10
Không biết giới hạn => vector hoặc đổi thành mảng 1 chiều cx được
1 đấm AC =)))
frostpixel aka.How 2 AC
2017-11-04 02:14:25
kham khảo thuật toán:
https://vietcodes.github.io/code/108/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.