Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBSEQ - Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbseq


Cho một dãy gồm n ( n <= 1000) số nguyên dương A1, A2, ..., An và số nguyên dương k (k <= 50). Hãy tìm dãy con gồm nhiều phần tử nhất của dãy đã cho sao cho tổng các phần tử của dãy con này chia hết cho k.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số n, k ghi cách nhau bởi ít nhất 1 dấu trống.

Các dòng tiếp theo chứa các số A1, A2, ..., An được ghi theo đúng thứ tự cách nhau ít nhất một dấu trống hoặc xuống dòng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi số lượng phần tử của dãy con dài nhất thoả mãn

Example

Input:
10 3
2 3 5 7
9 6 12 7
11 15

Output:
9

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2022-01-12 05:30:02
djt me, tốn sức code cuối cùng hiểu nhầm đề bài
cáu vl

Last edit: 2022-01-12 05:31:10
2021-05-27 18:03:25
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBSEQ
2021-03-04 03:25:05
xin test
2021-02-04 05:04:35
giới hạn a[i] là bao nhiêu hả mọi người?
2019-12-23 04:09:18
Yep
2019-08-27 06:04:17
dãy con không liên tục à các bạn?
2018-12-16 14:25:02
2018-07-16 15:23:53: - Hèn chi ngồi soi nãy giờ không hiểu sai cái gì

Last edit: 2018-12-16 14:29:47
2018-09-20 02:54:35
qhd cơ bản thôi mà
2018-09-04 09:49:44
random ac đc cl :) lừa người
2018-07-18 16:43:04
làm bù trừ thay vì max thì min cũng thế cả:
https://ideone.com/sRzfbo
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.