Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMST - Cây khung nhỏ nhất ( HEAP )

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmst


Cho đơn đồ thị vô hướng liên thông G = (V, E) gồm n đỉnh và m cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới n và các cạnh được đánh số từ 1 tới m. Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G

Input

Dòng 1: Chứa hai số n, m (1 <= n <= 10000; 1 <= m <= 15000)

M dòng tiếp theo, dòng thứ i có dạng ba số nguyên u, v, c. Trong đó (u, v) là chỉ số hai đỉnh đầu mút của cạnh thứ i và c trọng số của cạnh đó (1 <= u, v <= n; 0 <= c <= 10000).

Output

Gồm 1 dòng duy nhất: Ghi trọng số cây khung nhỏ nhất

Example

Input:
6 9
1 2 1
1 3 1
2 4 1
2 3 2
2 5 1
3 5 1
3 6 1
4 5 2
5 6 2

Output:
5

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Vo Khanh Trung

hide comments
2021-05-27 18:03:17
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBMST
2020-08-24 09:23:13
đệ quy AC
_FckingRetardN_
2020-05-15 15:54:41
vc sai gioi han
2019-08-19 16:20:30
Tham Khao Code Tai : http://ideone.com/W01UKo
2019-04-25 18:19:11
thanh niên "ngậm con mẹ mồm vào code đi" gắt vãi cả lone :)))
2019-04-25 15:26:19
tran duc manh hoc do thi <3
2019-04-14 05:53:50
ae nào làm mài mà sai ( thuật toán lại đúng) => nhớ gán biến tính tổng bằng ko nhé =)) đéo thế tin được việc gán =0
2019-04-14 05:50:19
chắc tại code ngu thôi, nhanh hay chậm gì =))
2018-11-26 17:12:20
java chạy nhiều thơi gian lắm. mong cho lên thời gian ạ
2018-10-09 10:26:23
Code tham khảo: https://bit.ly/IEN3qB
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.