Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMST - Cây khung nhỏ nhất ( HEAP )

Cho đơn đồ thị vô hướng liên thông G = (V, E) gồm n đỉnh và m cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới n và các cạnh được đánh số từ 1 tới m. Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G

Input

Dòng 1: Chứa hai số n, m (1 <= n <= 10000; 1 <= m <= 15000)

M dòng tiếp theo, dòng thứ i có dạng ba số nguyên u, v, c. Trong đó (u, v) là chỉ số hai đỉnh đầu mút của cạnh thứ i và c trọng số của cạnh đó (1 <= u, v <= n; 0 <= c <= 10000).

Output

Gồm 1 dòng duy nhất: Ghi trọng số cây khung nhỏ nhất

Example

Input:
6 9
1 2 1
1 3 1
2 4 1
2 3 2
2 5 1
3 5 1
3 6 1
4 5 2
5 6 2

Output:
5

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.237s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Vo Khanh Trung

hide comments
2018-10-09 10:26:23
Code tham khảo: https://bit.ly/IEN3qB
2018-09-13 04:48:42
code c++ ?
2018-05-23 05:27:06
ngậm con mẹ mồm vào code di
2018-05-23 05:25:46
khoe con cc
2018-04-16 18:11:38
HÚ HÀ
2018-03-23 13:20:31
bài thứ 1000 nộp lần đầu ac =)))))
2018-02-07 16:08:29
1 hit AC =)), bài đầu tiên trong đời không mất đi quả thận nào =))
2018-02-06 02:30:58
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1576/qbmst-spoj/


2017-12-29 09:37:48
nhật hào sạch
2017-10-04 14:04:07
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/89/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.