Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBINT - Pairs of Integers

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbint


Cho số nguyên dương N, bạn hãy tìm tất cả các cặp số nguyên dương X, Y sao cho tổng của nó đúng bằng N. Số nguyên X có ít nhất 2 chữ số và không bắt đầu bằng chữ số 0. Số nguyên Y nhận được từ số nguyên X bằng cách xoá đi 1 chữ số và có thể bắt đầu bằng một chữ số 0.

Input

Dòng đầu tiên ghi số lượng Test t (1 <= t <= 1000).

t dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 1 số nguyên dương N (10 <= N <= 109)

Output

Với mỗi Test:

Dòng đầu tiên ghi số lượng các cặp số khác nhau tìm được. Các dòng tiếp theo ghi mỗi cặp số theo quy cách sau:

X + Y = N

Các cặp số in ra theo thứ tự tăng dần của X.

Example

Input:
2
234567
10000000

Output:
1
213243 + 21324 = 234567
10
9050000 + 950000 = 10000000
9090500 + 909500 = 10000000
9090905 + 909095 = 10000000
9090910 + 909090 = 10000000
9090950 + 909050 = 10000000
9091000 + 909000 = 10000000
9095000 + 905000 = 10000000
9100000 + 900000 = 10000000
9500000 + 500000 = 10000000
10000000 + 0000000 = 10000000


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-12-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:2001-2002 ACM Northeastern European Regional Programming Contest

hide comments
2011-07-19 20:24:12 Noyethug
nguyen duong X Y ma' laj co' y=0......:|.....đáng nhẽ chỉ có X nguyên dương và Y đc nhận từ ...

Last edit: 2011-11-14 10:20:34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.