Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBDIVSEQ - Chia dãy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbdivseq


Dãy số M phần tử B được gọi là dãy con của dãy số A gồm N phần tử nếu tồn tại một mã chuyển C gồm M phần tử thoả mãn B[i]=A[C[i]] với mọi I = 1…M và 1 ≤ C[1] < C[2] < ... < C[m] ≤ N.

Một cách chia dãy A thành các dãy con "được chấp nhận" nếu các dãy con này là các dãy không giảm và mỗi phần tử của dãy A thuộc đúng một dãy con.

Yêu cầu: Bạn hãy chia dãy con ban đầu thành ít dãy con nhất mà vẫn "được chấp nhận".

Input

Dòng đầu tiên ghi số N là số phần tử của dãy A. ( N ≤ 105 )

N dòng tiếp theo ghi N số tự nhiên là các phần tử của dãy A. ( Ai ≤ 109 )

Output

Ghi một duy nhất là số lượng dãy con ít nhất thỏa mãn.

Example

Input:
4
1
5
4
6

Output:
2


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-12-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Ioicamp - Marathon 06 - 07

hide comments
2021-05-27 18:03:14
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBDIVSEQ
2021-03-22 16:32:24
hay
2020-09-27 16:47:18
Trâu cũng AC
2020-07-27 03:43:18
cần gì tìm dãy con giảm đâu nhỉ :v
2020-02-16 14:18:47
mọi người đừng có spoil cách làm nhé
2019-10-04 04:58:14
bài hay!
2019-09-06 07:19:29
peo u nu
2019-03-28 12:35:39
đề hay!
2019-01-03 17:37:19
Cho bài toán:
Dãy A gồm n phần tử, hãy chia dãy thành các dãy tăng dần sao cho chia ít dãy nhất...
Answer : Tìm dãy con giảm dài nhất !
2017-10-04 09:36:57
Code AC: http://123link.top/QBDIVSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.