Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PWALK - Dạo chơi đồng cỏ

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274829/problem/L

Có N con bò (1 <= N <= 1,000), để thuận tiện ta đánh số từ 1->N, đang ăn cỏ trên N đồng cỏ, để thuận tiện ta cũng đánh số các đồng cỏ từ 1->N. Biết rằng con bò i đang ăn cỏ trên đồng cỏ i.

Một vài cặp đồng cỏ được nối với nhau bởi 1 trong N-1 con đường 2 chiều mà các con bò có thể đi qua. Con đường i nối 2 đồng cỏ A_i và B_i (1 <= A_i <= N; 1 <= B_i <= N) và có độ dài là L_i (1 <= L_i <= 10,000).

Các con đường được thiết kế sao cho với 2 đồng cỏ bất kỳ đều có duy nhất 1 đường đi giữa chúng. Như vậy các con đường này đã hình thành 1 cấu trúc cây.

Các chú bò rất có tinh thần tập thể và muốn được thăm thường xuyên. Vì vậy lũ bò muốn bạn giúp chúng tính toán độ dài đường đi giữa Q (1 <= Q <= 1,000) cặp đồng cỏ (mỗi cặp được mô tả là 2 số nguyên p1,p2 (1 <= p1 <= N; 1 <= p2 <= N).

DỮ LIỆU

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và Q
  • Dòng 2..N: Dòng i+1 chứa 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: A_i, B_i, và L_i
  • Dòng N+1..N+Q: Mỗi dòng chứa 2 số nguyên khác nhau cách nhau bởi dấu cách mô tả 1 yêu cầu tính toán độ dài 2 đồng cỏ mà lũ bò muốn đi thăm qua lại p1 và p2.

KẾT QUẢ

  • Dòng 1..Q: Dòng i chứa độ dài đường đi giữa 2 đồng cỏ ở yêu cầu thứ i.

VÍ DỤ

Dữ liệu
4 2
2 1 2
4 3 2
1 4 3
1 2
3 2

Kết quả
2
7

GIẢI THÍCH

Yêu cầu 1: Con đường giữa đồng cỏ 1 và 2 có độ dài là 2. Yêu cầu 2: Đi qua con đường nối đồng cỏ 3 và 4, rồi tiếp tục đi qua con đường nối 4 và 1, và cuối cùng là con đướng nối 1 và 2, độ dài tổng cộng là 7.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-22
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO October 2008 - Qualifying Round

hide comments
2014-06-04 05:34:12 John and the cows
bựa thật, L[i] để byte hèn chi WA hoài :/
2014-03-11 16:35:57 Ðã Code là AC
Đã AC dùng DSk với BFS
2013-11-25 14:23:08 Xiao Lang
LCA 0.04s Dijkstra 1.45s. Khác biệt 1 trời 1 vực
2013-09-02 02:32:28 Pham Dat
làm LCA ( Least Common Ancestor ) cho quen
2013-08-11 08:46:00 Doraemon Grapes
dfs trâu cũng ăn!!
2013-07-04 15:34:59 Nguyễn Thành Chinh
DFS trâu bò =='
2013-04-07 09:18:50 Ga Coder
Một phát chết luôn :p
2012-12-23 06:45:28 anh chỉ yêu mình em.....VTNN......
LCA cha chung gan nhat
2012-12-18 15:47:51 sharing
BFS bt thôi
2012-12-09 02:20:23 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh♥(TN)♥
BFS thôi mà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.