Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PVOI14_6 - Chữ L

Để chuẩn bị cho lễ bế mạc PreVOI 2014 hoành tráng, thầy Minh giao cho thầy Hải tổ chức một bàn tiệc to để chiêu đãi tất cả các thí sinh. L(m, n) là bàn ăn có một hình dạng đặc biệt được đặc trưng bởi 2 số nguyên 0 <= n < m : đó là một lưới kích thước m*m với một góc phía trên bên phải bị mất một phần có kích thước n*n. Ví dụ, L(5, 3):

x x      
x x      
x x      
x x x x x
x x x x x

Thầy Hải chuẩn bị K = m*m - n*n món ăn có độ hấp dẫn khác nhau và có giá trị từ 1 đến K.

Thầy Minh yêu cầu thầy Hải xếp mỗi món ăn vào một ô trên bàn ăn L(m, n) sao cho độ hấp dẫn của món ăn ở một ô nhỏ hơn độ hấp dẫn của món ăn ở ô bên dưới và ô bên trái ô đó.

Ví dụ, sau đây là 2 cách xếp món ăn trên bàn L(5, 3).

6 4      
7 5      
14 9      
15 11 8 3 1
16 13 12 10 2
8 1      
11 2      
13 7      
14 12 9 5 3
16 15 10 6 4

Gọi LC(m, n) là số lượng cách xếp món ăn trên bàn L(m, n).

Yêu cầu: tính LC(m, n).

Input

Dòng 1 chứa 3 số nguyên dương m, n <= 1000 và p, là số nguyên tố có không quá 11 chữ số.

Output

In ra LC(m, n) modulo p.

Example

Input:
2 0 7

Output:
2
Input:
2 1 7

Output:
2

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-12-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:PreVOI 2014

hide comments
2016-11-29 11:23:30 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: YeuLapTrinh.PW/429/pvoi14_6-spoj/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.