Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POTATO - Ăn khoai

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/potato


Đề bài

Taro và Hanako chơi trò chơi "Ăn khoai".

Ban đầu có một hộp có n củ khoai. Taro và Hanako lần lượt đi, Taro đi trước. Mỗi lượt người chơi phải ăn một số lượng khoai tây là lũy thừa của 4, ví dụ 1, 4, 16, 64,... Ai không ăn được lượng khoai tây nào hợp lệ là thua. Hãy cho biết người thắng cuộc biết rằng hai người đều chơi với chiến thuật tối ưu.

Dữ liệu

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Mỗi test gồm một số n duy nhất.

Kết quả

  • Với mỗi test in ra tên của người thắng cuộc.

Giới hạn

  • 1 <= N <= 10^9

Ví dụ

Dữ liệu
[CASE]
1

[CASE]
2

[CASE]
3

[END]
Kết quả
Taro
Hanako
Taro

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:SRM 472, Div 1 - Level 1
Người dịch: Ngô Minh Đức

hide comments
2021-05-27 18:03:05
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/POTATO
2018-12-04 10:11:55
lũy thừa của 4 chia 5 dư 1 hoặc 4
2015-06-16 16:54:38 [Nghien] Le Long


Last edit: 2015-06-16 16:54:49
2015-06-16 16:54:37 [Nghien] Le Long
Đệ quy AC OMG =))
2015-06-14 13:23:59 there's no salvation for me...
bài này chứng minh được bằng toán nhé =)))
2015-06-13 08:12:03 Phong
bài này đệ qui... ko qui luật :))))
2015-06-12 16:09:15 Phong
2 thằng ăn tỉ củ khoai :v
2015-06-09 16:18:01 Prismatic
Không biết thử như thế nào =)) rủ thêm thằng bạn ra chơi cùng với n từ 1 - > 10 =))) là thấy qui luật :))
2015-06-09 15:43:08 Duc M. Pham
Viết chương trình trâu cỡ vài chục test đầu là thấy thôi :)) Nhưng cũng chẳng biết chứng minh thế nào
2015-06-05 19:57:28 ??? Ares
làm qhđ O(15*n) trước rồi ghi 50 trường hợp đầu ra thấy quy luật :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.