Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST2 - A cộng B version 2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post2


Cho 3 dãy N số nguyên A1, A2, ..., An, B1, B2, ..., Bn và C1, C2, ..., Cn. Hãy đếm số bộ 3 (Ai,Bj,Ck) thỏa mãn Ai + Bj = Ck.

Input

 - Dòng đầu ghi số N. ( N <= 105 )

 - Dòng thứ 2 ghi N số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 50000 thể hiện dãy A.

 - Dòng thứ 3 và thứ 4 lần lượt ghi dãy B và C theo quy cách tương tự.

Output

 - Số bộ 3 thỏa mãn.

Example

Input:
3
-1 1 1
-1 2 3
2 3 -2

Output:
4

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2010-01-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2019-11-02 10:31:25 minhsn
trau cung ac ma ae
2017-07-22 11:12:18
xem lời giải ở
https://vietcodes.github.io/code/5/

Last edit: 2017-09-02 03:37:28
2016-09-21 06:07:56
bài này vs bài A cộng B chênh lệch vl :((
2014-10-17 11:12:57 ??? Ares
O(K^2) được không nhỉ , với k=50000... :))
2014-10-15 15:40:04 RR
Bài này thuật toán chuẩn có đpt là N*logN. Các bạn làm N^2 bị TLE là hiển nhiên.
2014-10-14 13:33:08 Gao Ðen~Bò Tót Mãnh Lực
O(n^2) ko chạy đk @@
2014-06-23 05:12:45 Lang Trat Y
O(n^2) mà vẫn không kịp, thua ><
2013-08-18 15:21:28 Thã̀ng ngố
O(n^2+n);
chan vaii
2013-07-01 17:28:25 Ho Hoang Hiep-A2k41pbc
khó vãi :(

Posted by : Hồ Hoàng Hiệp _ hú hú - A2K41 - PBC
2013-03-15 13:30:04 CQT SKELETON
chac vay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.