Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBCWATER - Tính toán lượng nước

        Nền phẳng của 1 công trình xây dựng được chia thành lưới ô vuông đơn vị kích thước  MxN ô. Trên mỗi ô (i,j) của lưới, người ta dựng 1 cột bê tông hình hộp có đáy là ô (i,j) và chiều cao là h[i,j] đơn vị. Sau khi dựng xong thì trời đổ mưa to và đủ lâu. Nhà thầu xây dựng muốn tính lượng nước đọng lại giữa các cột để có kế hoạch thi công tiếp theo. Giả thiết, nước ko thẩm thấu qua các cột bê tông cũng như ko rò rỉ qua các đường ghép giữa chúng.

        Nhiệm vụ của bạn là giúp nhà thầu tính toán lượng nước đọng lại giữa các cột.

Input

Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương M và N

Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo, ghi N số nguyên dương h[i,1],h[i,2]...h[i,N].

Output

1 dòng duy nhất chứa số đơn vị khối nước đọng lại.

 

Example

Input:
5 5
9 9 9 9 9
9 2 2 2 9
9 2 5 2 9
9 2 2 2 9
9 9 9 9 9

Output:
60

Giới hạn: 1<=M,N<=100,1<=H[i,j]<=1000

Được gửi lên bởi:Igneel Dragon
Ngày:2010-06-27
Thời gian chạy:0.110s-1.162s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SCALA SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:add by thna

hide comments
2019-06-11 08:15:25
chặt ac :v
2018-08-01 12:47:38
Ai muốn tham khảo :v
http://bit.ly/2v9kcWu
2018-03-22 01:30:37
cẩn thận
2017-12-15 03:16:49
kh hieu de
2017-12-14 08:59:40
Bê nguyên C11WATER sang =)))
1 đấm AC 0,00 =)))
frostpixel aka.How 2 AC
2017-12-06 02:08:45
nhật hào sạch
2017-11-28 17:50:35
trâu cg AC :)))
2017-10-04 09:34:42
Code AC: http://123link.top/PBCWATER
2017-08-23 03:33:52
bài WATER khó ở đâu vậy mọi người
2017-07-28 05:52:04
Code: http://shink.in/m4LsX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.