Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBCPOINT - Nối điểm

Trên mặt phẳng toạ độ xét các điểm có toạ độ nguyên. Có N điểm màu đỏ. bnta2 bắt đầu trò chơi như sau: với 2 điểm màu đỏ cùng dòng hay cùng cột, nối 2 điểm đó bằng 1 đoạn thẳng, các điểm có toạ độ nguyên nằm trên đoạn thẳng đó sẽ được tô đỏ. bnta2 cứ làm như vậy cho đến khi không có thêm điểm đỏ nào nữa. Tính xem có bao nhiêu điểm đỏ khi kết thúc trò chơi. Hai điểm được xem là khác nhau nếu có tọa độ khác nhau

Input

  • Dòng 1: chứa số nguyên dương N, N<=10^5.
  • Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo: chứa 2 số có giá trị tuyệt đối không quá 10^3 là toạ độ của 1 điểm đỏ. (Chú ý: trong bộ test các giá trị tọa độ của các điểm được cho có thể bị trùng nhau)

Output

  • Gồm 1 dòng duy nhất là số điểm đỏ cuối cùng.

Example

Input
4
0 2
3 1
1 4
4 4

Output
12

Được gửi lên bởi:bnta2
Ngày:2008-03-26
Thời gian chạy:0.100s-0.378s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC GAWK MAWK BC C-CLANG C CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM NODEJS OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PY_NBC R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Sưu tầm.

hide comments
2018-07-24 16:18:54
dễ vãi
2018-03-23 03:10:59
vãi lol quên giới hạn 10^5
2017-09-18 02:55:51
Chú ý trùng nhau nha mấy bạn =)))
2016-09-28 10:57:17
40 do TLE ????
2016-07-22 12:01:31 nguyenngocanh
trâu cũng AC
2016-07-16 19:02:06 THK6
1 đấm AC = BFS, khỏi cần DS :)))
2016-03-24 10:10:43
1 đấm AC :V
2015-11-16 08:58:52
l
2015-11-11 07:58:21 The Flash
thế bất nào mà 12 , đếm mãi chỉ có 11 mà
2015-10-02 03:05:00
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/09/04/noi-diem-pbcpoint/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.