Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PALINX - Xâu đối xứng

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274516/problem/C

Một xâu được gọi là đối xứng nếu đọc từ trái qua phải và đọc từ phải qua trái đều giống nhau.
Ví dụ xâu "aba", "abba" là xâu đối xứng; còn xâu "abc", "abca" thì không.
Bạn được cho N xâu, như vậy sẽ có NxN cặp xâu. Bạn hãy đếm xem trong NxN cặp xâu này, có bao nhiêu cặp mà khi nối xâu thứ hai vào sau xâu thứ nhất sẽ cho ra một xâu đối xứng.

Input

Dòng đầu ghi một số N. N dòng sau mỗi dòng mô tả một xâu, bắt đầu là độ dài của xâu, sau đó là một dấu cách và tiếp theo là nội dung của xâu.(Xâu chỉ gồm các chữ cái latin thường và có độ dài nguyên dương)
Dữ liệu vào luôn đảm bảo tổng độ dài các xâu không quá 1000000.

Output

Ghi ra một số duy nhất là số cặp xâu tìm được.

Example

Input:
3
1 a
2 ab
2 ba

Output:
5

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2007-09-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Khúc Anh Tuấn

hide comments
2018-08-30 17:03:14
k cần manacher hash cũng dc
2018-06-06 19:38:30
trie + manacher
manacher: http://vnoi.info/wiki/algo/string/basic
trie: http://vnoi.info/wiki/algo/data-structures/trie
2018-01-20 15:43:06
cho mình hỏi để đọc dữ liệu vào thì đọc thế nào vậy. mình mới tham gia nên chưa rõ. mong giúp đỡ. có thể dùng function ko. thanks.

2018-01-20 15:43:04
cho mình hỏi để đọc dữ liệu vào thì đọc thế nào vậy. mình mới tham gia nên chưa rõ. mong giúp đỡ. có thể dùng function ko. thanks.

2015-12-12 02:35:00 Kraken
bai nay lam the nao nhi ngoi nghi ca ngay roi ma chua duoc
2015-02-14 15:19:27 Bee
làm sao nhanh được đây ???
2014-10-16 05:13:36 Nhan
co' xau aa nua do ban :)))))
2014-07-24 08:44:39 Thắng 20 cm
manacher + trie ;)
2014-03-13 10:41:47 shmily
aa
2013-07-14 13:19:23 Tiger-Aczimec
Để ý cái này!
Bạn được cho N xâu, như vậy sẽ có NxN cặp xâu.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.