OPTCUT - Chặt cây

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/optcut


Bạn cần chặt một thanh gỗ ra thành n đoạn, mỗi đoạn có độ dài ai. Các đoạn được chặt phải có độ dài theo đúng thứ tự a1, a2, ..., an từ trái sang phải.

Tại mỗi bước, bạn có thể chặt một nhát chia một thanh gỗ làm hai, và chi phí cho nhát chặt này bằng độ dài của thanh gỗ trước khi chặt.

Thứ tự chặt khác nhau sẽ cho ra tổng chi phí khác nhau khi chặt thanh gỗ thành n đoạn yêu cầu.

Ví dụ bạn cần chặt một thanh gỗ độ dài 20 ra thành 4 đoạn độ dài 3, 5, 2 và 10 theo thứ tự.

Khi chặt từ trái sang phải:

20 chặt thành 3 và 17, chi phí 20.

17 chặt thành 5 và 12, chi phí 17.

12 chặt thành 2 và 10, chi phí 12.

Tổng chi phí: 49

Khi chặt từ phải sang trái:

20 chặt thành 10 và 10, chi phí 20.

10 chặt thành 8 và 2, chi phí 10.

8 chặt thành 3 và 5, chi phí 8.

Tổng chi phí: 38

Bạn hãy tìm cách chặt có tổng chi phí nhỏ nhất.

Dữ liệu

Dòng 1: n (1 ≤ n ≤ 2000)

Dòng 2: n số nguyên dương a1, a2, ..., an, biết rằng độ dài của thanh gỗ a1+a2+...+an ≤ 500000

Kết quả

Một số nguyên duy nhất là chi phí nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
4
3 5 2 10

Kết quả
37

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-03-03
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2012-05-04 13:10:42 Shinken Yellow
Tại sao lại là 37?
2012-01-17 15:34:39 Dumbledore
20 --> 10 + 10 mất 20
10 --> 5 + 5 mất 10
5 --> 3 + 2 mất 5
tổng cộng hết 35
=> ĐS là 35 chứ
2011-09-29 10:26:57 Nguyen Dong Duc


Last edit: 2011-09-29 10:28:09
2011-08-23 15:10:43 Hoc nhieu vao it,Hoc it vao cung it.
Bai nay phai dung heap chu nhi.
Bo tet de bai dap so phai le 35,khong phai la 37
2011-07-29 04:32:17 Huỳnh Quang Thảo
Sao bài này mình dùng O(N^2) mà chương trình chạy tới 2,5s lận nhỉ :(
2011-07-06 17:01:25 Nguyen Anh
theo thứ tự j nhỉ????
nếu theo thứ tự thì kq là 38 chứ sao lại 37
2011-06-17 14:00:48 Le Viet Thanh Long
Bai nay qhd O(n^2) dc ah
:-o
2010-11-27 06:01:36 Lê Ðỗ Tân
Bài này QHĐ bạn ạ :D
2009-07-02 11:49:42 chỉ là mây khói...
bài này dùng heap được không nhỉ?

Last edit: 2009-07-02 11:49:58
2009-03-05 19:12:05 dhkhtn
Lien quan den Optimal Binary Search Tree.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.