Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NUMVN - Multiples

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/numvn


English: Given three positive integers X, A, B and a string consists of distinct digits [0..9]. Calculate the number of multiples of X in range [A..B] using only digits in the provided string.

Vietnamese: Cho 3 số nguyên dương X, A, B và một xâu chỉ chứa các chữ số phân biệt trong đoạn [0..9]. Tính số lượng bội số của X trong đoạn [A..B] mà chỉ gồm các chữ số trong xâu đã cho.

Input

English:

The first line contain 3 positive integer X, A, B (X <= 10 ^ 11; A <= B <= 10 ^ 11).

The second line is a string of digits with length at most 10.

Vietnamese:

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên dương X, A, B (X <= 10 ^ 11; A ,<= B <= 10 ^ 11).

Dòng thứ 2 chứa 1 xâu chỉ chứa các chữ số có độ dài tối đa là 10.

Output

English: One line containing the answer.

Vietnamese: Một dòng duy nhất chứa kết quả.

Example

Input:
2 1 20
0123456789 Output: 10Được gửi lên bởi:Le Anh Duc - A2K42 PBC
Ngày:2014-11-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:COCI 2006/2007 #6 (http://hsin.hr/coci/archive/2006_2007/contest6_tasks.pdf)

hide comments
2017-03-12 07:35:04
e xin thuat toan bai nay a
2014-11-24 15:32:12 Ðinh Thanh Tùng
kết quả sai @@~
2014-11-24 13:36:38 Nguyễn Duy Việt Toàn
cho em hỏi mình có thể sử dụng 1 chữ số nhiều lần ko
2014-11-17 15:27:02 Nắng
1 đấm AC :v bài hay :))
2014-11-17 13:29:43 Hướng Thái Dương
1 đập ac :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.