Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTFLOWER - Trồng hoa

John có một mảnh đất hình chữ nhật kích thước m x n. Anh quyết định đầu tư trồng hoa trên mảnh đất này nên đã quyết định chia nhỏ mảnh đất ra làm m x n khuôn, mỗi khuôn là một hình vuông bằng nhau để trồng các loại hoa khác nhau. Sau khi khảo sát đất, John thấy rằng một số khuôn đã bị nhiễm mặn, không thể trồng hoa được.

Do mới lần đầu tiên bắt tay vào kinh doanh nên John chỉ đủ vốn mua giống hoa để trồng trên k khuôn của mảnh đất. John muốn chọn ra k khuôn đất không bị nhiễm mặn để bắt đầu công việc, hơn nữa k khuôn này phải liên thông (kề cạnh) với nhau để thuận tiện cho việc chăm sóc tưới tiêu. John đang phân vân không biết chọn những khuôn đất nào cho phù hợp. Anh ta đã nhờ bạn tính xem có bao nhiêu cách chọn k khuôn đất thỏa mãn.

Input

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên m, n, k (m, n ≤ 100; 1 ≤ k ≤ 6).

m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên aij với giá trị là 0 hoặc 1 tương đương với việc khuôn đất đó chưa bị nhiễm mặn và đã bị nhiễm mặn theo thứ tự.

Output

Đưa ra kết quả là số cách chọn k khuôn đất thỏa mãn yêu cầu của John.

Example

Input:
3 3 3
0 0 0
1 0 1
0 1 0
Output:
3

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2011-12-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2011-12-04 08:09:05 Lê Thanh Bình
Đề bài đã được update :-)
2011-12-04 07:21:52 Anh chỉ yêu mình em ...
Xếp Hình đây mà
2011-12-04 04:51:09 the apple of my eyes
3 số m n k mà bạn
2011-12-04 04:51:02 Noyethug
dòng đầu tiên 3 số nguyên m n k? liên thông ở đây là 4 ô kề cạnh hay là 8 ô vậy..?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.