Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKSGAME - VOI08 Trò chơi với dãy số

Hai bạn học sinh trong lúc nhàn rỗi nghĩ ra trò chơi sau đây. Mỗi bạn chọn trước một dãy số gồm n số nguyên. Giả sử dãy số mà bạn thứ nhất chọn là:

b1, b2, ..., bn

còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là

c1, c2, ..., cn

Mỗi lượt chơi mỗi bạn đưa ra một số hạng trong dãy số của mình. Nếu bạn thứ nhất đưa ra số hạng bi (1 ≤ i ≤ n), còn bạn thứ hai đưa ra số hạng cj (1 ≤ j ≤ n) thì giá của lượt chơi đó sẽ là |bi+cj|.

Ví dụ: Giả sử dãy số bạn thứ nhất chọn là 1, -2; còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là 2, 3. Khi đó các khả năng có thể của một lượt chơi là (1, 2), (1, 3), (-2, 2), (-2, 3). Như vậy, giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể là 0 tương ứng với giá của lượt chơi (-2, 2).

Yêu cầu

Hãy xác định giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n ≤ 105)
  • Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên b1, b2, ..., bn (|bi| ≤ 109, i=1, 2, ..., n)
  • Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên c1, c2, ..., cn (|ci| ≤ 109, i=1, 2, ..., n)

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả

Ghi ra giá nhỏ nhất tìm được.

Ràng buộc

  • 60% số tests ứng với 60% số điểm của bài có 1 ≤ n ≤ 1000.

Ví dụ

Dữ liệu:
2
1 -2
2 3

Kết qủa
0

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP clisp LISP sbcl D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM guile SCM qobi ST WHITESPACE
Nguồn bài:VOI 2008

hide comments
2018-05-20 02:04:58
học sinh cô hương em trai anh mạnh tự tin ac
2017-12-13 09:06:39
Ban đầu cái min là 2 tỉ nha ae. để 1 tỉ là 93,33
2017-10-30 18:45:38
sort+np
2017-08-31 04:16:27
DFS + BFS + Krushkal + luo^`ng + cap. ghep' + QHD trang. thai' + heap + LIS + LIQ + bignum = 10 dam AC
2017-08-31 04:13:46
Dijsktra+ DP on Tree+LCA+ DP bitmask+ BigNum = 1 dam AC
2017-08-21 16:04:38
Kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/51/
2017-06-29 14:34:38 Newb Coder
sao mình để giá trị dương thì 100 nhỉ ? Ví dụ tổng là -1 thì in ra 1 lại đúng, còn in ra -1 thì sai.
Vd :
4 (-4 -2 -1 0) (3 5 7 9) thì ra -1 mới đúng chứ nhỉ ? Vì -1 < 1 mà.
2017-06-29 05:47:58
chào các fan hâm mộ
2017-06-28 04:57:16 Dong Xuan Toan
NlogN + nLog2(n) 53.33??? Cay
2016-12-24 09:23:07 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/568/nksgame-spoj/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.