Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKSEV - Tách từ

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nksev


Một từ cần được tách thành các đoạn con sao cho mỗi đoạn con thuộc một tập các từ cho trước.

Viết chương trình xác định số cách tách một từ cho trước.

Do kết quả có thể có giá trị lớn, chỉ cần in ra phần dư của kết quả cho 1337377.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa một từ với tối đa 300000 ký tự.
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên N, 1 ≤ N ≤ 4000.
  • Mỗi dòng trong số N dòng tiếp theo chứa một từ trong tập các từ. Mỗi từ có độ dài không quá 100 ký tự. Không có hai từ nào giống nhau. Tất cả các ký tự đều là chữ cái Latin in thường.

Kết qủa

In ra một số nguyên duy nhất là phần dư của số cách tách từ khi chia cho 1337377.

Ví dụ

Dữ liệu:
abcd
4
a
b
cd
ab

Kết qủa
2

Dữ liệu:
afrikapaprika
4
afr
ika
pap
r

Kết qủa
1

Dữ liệu:
ababababababababababababababababababababab
3
a
b
ab

Kết qủa
759775

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Croatian OI 2006

hide comments
2020-11-15 06:42:57 Sơn Tùng M-TP
Cuối cùng cũng AC
"DP + Trie" nhé các bạn
2017-11-27 09:42:15
nếu ko dùng Trie thì có thể dùng DFS + IT + BS cũng AC
2017-11-13 04:14:02
dp trên trie luôn nha.
2017-10-07 10:19:14
trie ac :V :V
2017-10-07 06:27:45
DP + Trie AC 1 đấm :) cda.dev
2017-10-07 06:20:49
1 đấm AC :) cda.dev
2017-06-17 11:21:21
QHD 30d
TRIE 90d
2016-12-19 17:16:50
roses are red
violets are blue
hash=tle
trie=sống


Last edit: 2016-12-19 17:17:45
2016-08-19 17:25:43 hoc sinh test
Sao 90 hoài :/
2016-07-17 16:33:12
Bài ni sử dụng Bit , inbox face Tạ Đình Quý để mình đưa code nhé
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.