Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKREZ - Hội trường

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkrez


Nhà trường có một phòng hội trường. Có những yêu cầu muốn sử dụng phòng hội trường này, mỗi yêu cầu cho biết thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Nhà trường có thể chấp nhận hoặc từ chối đối với một yêu cầu.

Yêu cầu: hãy giúp nhà trường chọn các yêu cầu sử dụng hội trường sao cho tổng thời gian hội trường được sử dụng là lớn nhất.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n (n ≤ 10000), số yêu cầu.

Mỗi dòng trong số n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên dương p và k (0 ≤ p < k ≤ 30000), mô tả một yêu cầu bắt đầu tại thời điểm p và kết thúc tại thời điểm k.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất là tổng thời gian lớn nhất mà hội trường được sử dụng

Ví dụ

Dữ liệu:
12
1 2
3 5
0 4
6 8
7 13
4 6
9 10
9 12
11 14
15 19
14 16
18 20

Kết qủa
16

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-08-21 03:16:45
nxhieu Hai Phong vo doi
2021-05-27 18:02:43
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKREZ
2019-09-24 03:54:17
trau cung AC.
ez game ez life
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-08-31 19:25:02
mình thấy heap + QHĐ khá là dễ cài và full
2019-07-06 05:08:43
IT 1 đấm AC :)))
2019-06-12 18:58:11
haha :)) tự tin tự tay 3 đấm AC with BIT :)))
2019-02-08 13:51:01
Code AC: https://ideone.com/Xxd0gP
2019-01-13 11:49:24
web như non
2018-09-19 11:22:20
một đấm AC ^^ !
2018-07-21 10:34:26
test đề ko sai nhé
0 4
4 6
6 8
9 10
11 14
14 16
18 20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.