NKPOLICE - Police

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkpolice


Để truy bắt tội phạm, cảnh sát xây dựng một hệ thống máy tính mới. Bản đồ khu vực bao gồm N thành phố và E đường nối 2 chiều. Các thành phố được đánh số từ 1 đến N.

Cảnh sát muốn bắt các tội phạm di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Các điều tra viên, theo dõi bản đồ, phải xác định vị trí thiết lập trạm gác. Hệ thống máy tính mới phải trả lời được 2 loại truy vấn sau:

  • 1. Đối với hai thành phố A, B và một đường nối giữa hai thành phố G1, G2, hỏi tội phạm có thể di chuyển từ A đến B nếu đường nối này bị chặn (nghĩa là tên tội phạm không thể sử dụng con đường này) không?
  • 2. Đối với 3 thành phố A, B, C, hỏi tội phạm có thể di chuyển từ A đến B nếu như toàn bộ thành phố C bị kiểm soát (nghĩa là tên tội phạm không thể đi vào thành phố này) không?

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N và E ( 2 ≤ N ≤ 100 000, 1 ≤ E ≤ 500 000), số thành phố và số đường nối.
  • Mỗi dòng trong số E dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên phân biệt thuộc phạm vi [1, N] - cho biết nhãn của hai thành phố nối với nhau bởi một con đường. Giữa hai thành phố có nhiều nhất một đường nối.
  • Dòng tiếp theo chứa số nguyên Q (1 ≤ Q ≤ 300 000), số truy vấn được thử nghiệm trên hệ thống.
  • Mỗi dòng trong Q dòng tiếp theo chứa 4 hoặc 5 số nguyên. Số đầu tiên cho biết loại truy vấn - 1 hoặc 2.
    • Nếu loại truy vấn là 1, tiếp theo trên cùng dòng là 4 số nguyên A, B, G1, G2 với ý nghĩa như đã mô tả. A khác B; G1, G2 mô tả một con đường có sẵn.
    • Nếu loại truy vấn là 2, tiếp theo trên cùng dòng là 3 số nguyên A, B, C với ý nghĩa như đã mô tả. A, B, C đôi một khác nhau.

Dữ liệu được cho sao cho ban đầu luôn có cách di chuyển giữa hai thành phố bất kỳ.

Kết qủa

Gồm Q dòng, mỗi dòng chứa câu trả lời cho một truy vấn. Nếu câu trả lời là khẳng định, in ra "yes". Nếu câu trả lời là phủ định, in ra "no".

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
13 15
1 2
2 3
3 5
2 4
4 6
2 6
1 4
1 7
7 8
7 9
7 10
8 11
8 12
9 12
12 13
5
1 5 13 1 2
1 6 2 1 4
1 13 6 7 8
2 13 6 7
2 13 6 8

Kết qủa
yes
yes
yes
no
yes

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:0.101s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Croatian Open 2006

hide comments
2018-05-25 10:51:45
TRAU DEO AC DAU

Last edit: 2018-05-25 10:52:44
2018-05-25 10:51:15
TRAU CX AC EZ GAME EZ LYFE
2017-12-25 18:47:44
đúng như lời 1 số bạn nói : 1 đấm ăn cức hay trâu thì cũng ăn cức và tôi chấp nhận ăn cức :))
2017-11-29 08:15:46
nhật hào sạch
2017-07-27 12:01:49
Code AC: http://shink.in/wb6HD
2016-12-22 15:07:25
33.33 có phải do TLE không mọi người
2016-11-22 08:35:07
bài này khớp cầu không hề căn bản
2016-11-22 08:34:47
trâu không AC
2016-09-17 08:07:49 huy
Bài này khớp cầu căn bản.
2016-08-11 10:39:44
1 đấm ăn cứt
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.