Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLEXIC - Thứ tự từ điển

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nklexic


Cho tập gồm N (1 ≤ N ≤ 26) chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Latin và số nguyên dương M (1 ≤ M ≤ N). Cặp số (N,M) xác định một tập hợp tất cả các từ gồm M chữ cái khác nhau từ N chữ cái đã cho. Các từ trong tập hợp này được sắp xếp thành dãy theo thứ tự từ điển. Khi đó, ta gọi số thứ tự từ điển của một từ là số thứ tự của nó trong dãy từ được sắp xếp.

Ví dụ, cặp (N=3, M=2) xác định tập {ab, ac, ba, bc, ca, cb}. Từ 'bc' tương ứng với 4, từ 'ab' tương ứng với 1, từ 'ca' tương ứng với 5,....

Yêu cầu: Giả sử biết cặp số nguyên (N,M), khi đó cho một từ bạn cần xác định số thứ tự từ điển của nó, ngược lại cho biết số thứ tự từ điển của một từ bạn cần đưa ra từ đó. Trong cả hai tình huống, bạn phải kiểm tra xem dữ liệu có đúng đắn hay không: trong tình huống thứ nhất, dữ liệu là đúng đắn nếu từ đã cho thuộc tập từ được xét, còn trong tình huống thứ hai, dữ liệu là đúng đắn nếu tìm được từ trong tập từ có số thứ tự đã cho.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên là số nguyên K là số bộ dữ liệu.
  • Tiếp theo là K nhóm dòng mô tả K bộ dữ liệu, mỗi nhóm gồm hai dòng:
    • Dòng đầu tiên chứa hai số N, M.
    • Dòng thứ hai bắt đầu bởi chữ 'P' hoặc chữ 'W' tương ứng với việc bạn cần xác định số thứ tự từ điển của từ cho trước hay xác định từ tương ứng với số thứ tự của nó. Sau chữ 'P' hoặc chữ 'W' là một khoảng trống, tiếp đến là từ gồm M chữ cái latinh in thường nếu chữ đầu dòng là 'P' và là số nguyên dương nếu chữ cái đầu dòng là 'W'.

Kết quả

Ghi ra K dòng, mỗi dòng là câu trả lời cho một bộ dữ liệu tương ứng trong file dữ liệu và chứa thông tin sau:

  • Nếu bộ dữ liệu đã cho là không đúng đắn cần ghi thông báo 'Incorrect data'.
  • Nếu bộ dữ liệu đã cho là đúng đắn bạn cần ghi ra từ hoặc số thứ tự từ điển cần tìm phụ thuộc vào câu hỏi của bộ dữ liệu.

Chú ý

Trong trường hợp dữ liệu là đúng đắn, luôn đảm bảo số thứ tự thuộc phạm vi [1, 2000000000] khi xác định từ có số thứ tự cho trước và thứ tự của từ thuộc phạm vi [1, 2000000000] khi xác định số thứ tự của từ cho trước.

Ví dụ

Dữ liệu:
4
3 2
P bc
4 3
W 6
3 3
P vba
3 3
W 9

Kết qủa
4
adc
Incorrect data
Incorrect data

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-10-14 14:27:20
các bạn làm dc 90 d thì chú ý mấy trường hợp này nha:
+ với truy vấn W ,độ lớn tối đa của chỉnh hợp là 26! ,
+ truy vấn P : nhớ xét trường hợp các chữ trùng nhau và độ dài dãy dữ liệu không bằng k
2017-02-06 14:36:11
Lollipop
2017-02-06 14:35:42
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ưaaaaaaaaaaa
2016-11-14 14:52:41
sao lại 70 nhỉ??
2016-08-27 15:54:46 Sơn Tùng M-TP
90 thử test này nha :))
1
3 3
P aab
Đáp án là Incorrect data nhé!

Last edit: 2016-08-27 15:57:06
2015-10-19 16:09:07 Do Hong Huan
90 là bị gì nhỉ ?
2015-06-22 12:31:25 Prismatic
vãi @@ mất cả buổi mới từ 90 >> 100 @@
2015-05-09 15:09:12 Stupid Dog
sao mai chi co 90
2014-07-23 19:44:29 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
sao 0 mãi thế này, ức chế
2014-07-06 10:30:59 Lollipop
90 là bị gì thế @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.