Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKBUS - Bus

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkbus


Một xe buýt của công ty có nhiệm vụ đón nhân viên đến trụ sở làm việc. Trên hành trình, xe buýt sẽ tiếp nhận nhân viên đứng chờ ở các điểm hẹn nếu như xe còn chỗ trống. Xe buýt có thể đỗ lại để chờ những công nhân chưa kịp đến điểm hẹn.

Cho biết thời điểm mà mỗi nhân viên đến điểm hẹn của mình và thời điểm qua mỗi điểm hẹn của xe buýt. Giả thiết rằng xe buýt đến điểm hẹn đầu tiên tại thời điểm 0 và thời gian xếp khách lên xe được bằng 0.

Xe buýt cần phải chở một số lượng nhiều nhất các nhân viên có thể được đến trụ sở. Hãy xác định khoảng thời gian ngắn nhất để xe buýt thực hiện công việc.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, m theo thứ tự là số điểm hẹn và số chỗ ngồi của xe buýt

Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ti là thời gian cần thiết để xe buýt di chuyển từ điểm hẹn thứ i đến điểm hẹn thứ i+1 (điểm hẹn thứ n+1 sẽ là trụ sở làm việc của công ty) và số nguyên k là số lượng nhân viên đến điểm hẹn i, tiếp theo k số nguyên là các thời điểm đến điểm hẹn của k nhân viên.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất, là thời gian ngắn nhất tìm được.

Giới hạn

1 ≤ n ≤ 200000, 1 ≤ m ≤ 20000

Tổng số nhân viên không vượt quá 200000.

Kết quả không vượt quá 231-1.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
3 2
3 2 4 3
1 3 6 3 7
5 1 5

Kết qủa
10

Giải thích: Trên đường đến công ty có 3 trạm xe buýt. Từ trạm 1 đến trạm 2, trạm 2 đến trạm 3, và từ trạm 3 đến công ty lần lượt mất 3, 1 và 5 đơn vị thời gian. Xe buýt có thể đi như sau: đến thẳng trạm 2, đón người thứ 2, đến trạm 3, chờ 1 đơn vị thời gian để đón người duy nhất ở trạm này, và cuối cùng đến công ty. Tổng cộng xe buýt đi mất 3 + 1 + 1 + 5 = 10 đơn vị thời gian.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Adapted from Ukrainian OI 2000

hide comments
2021-11-16 09:32:48
package queenmaximumscore;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Solution {
static int visited[];
static int cot[];
static int ketQua;
static int dem;
static int data[][];
static int map[][];

static boolean kiemTraDuongCheo(int k, int i) {
for (int j = k-1; j >= 1; j--) {
int sumX;
int sumY;
if (k > j) {
sumX = k - j;
} else {
sumX = j - k;
}
if (i > cot[j]) {
sumY = i - cot[j];
} else {
sumY = cot[j] - i;
}
if (sumX == sumY) {
return false;
}
}
return true;
}

static void backTracking(int k) {
if (k > 8) {
dem++;
for (int i = 1; i <= 8; i++) {
data[dem][i] = cot[i];
}
return;
}
for (int i = 1; i <= 8; i++) {
if (visited[i] == 0) {
if (kiemTraDuongCheo(k, i)) {
cot[k] = i;
visited[i] = 1;
backTracking(k + 1);
cot[k] = 0;
visited[i] = 0;
}
}
}
}

public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
System.setIn(new FileInputStream("C:\\Users\\Administrator\\eclipse-workspace\\Practice\\src\\queenmaximumscore\\input.txt"));
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int testcase = scanner.nextInt();
for (int tc = 1; tc <= testcase; tc++) {
dem = 0;
visited = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
visited[i] = 0;
}
cot = new int[10];
data = new int[100][10];
map = new int[10][10];
backTracking(1);
int soBanCo = scanner.nextInt();
System.out.println("Case #" + tc);
for (int i = 1; i <= soBanCo; i++) {
for (int j = 1; j <= 8; j++) {
for (int k = 1; k <= 8; k++) {
map[j][k] = scanner.nextInt();
}
}
ketQua = -1;
for (int d = 1; d <= dem; d++) {
int sum = 0;
for (int j = 1; j <= 8; j++) {
sum += map[j][data[d][j]];
}
if (sum > ketQua) {
ketQua = sum;
}
}
System.out.println(ketQua);
}
}
}
}
2021-11-12 11:32:19
5

4

5 8 4 2

4

8 5 4 2

.............Output:

Case #1

13 10

Case #2

13 12

Case #3

192 181

Case #4

809 606

Case #5

6175 4557
2021-11-12 11:20:41
We have a game for you to play with a computer (Com). Your goal is picking numbers from a given array of even length to get maximum scores with the following rules:

· The first turn is you, then the turn of computer and so on.

· Each turn, you (com) can only pick a number either in the left most or the right most on existing array.

· When an element is selected, it will be removed from the array.

The game has two levels, the first is very easy - the computer is very stupid, and the second is very hard - the computer is very smart, then the maximum scores you can get in two case may be different.

What are the values?

For example, if the game have 4 numbers as below

5 8 4 2

In case very easy level, the maximum scores you can get is 13:

1st turn: You pick 5,

2nd turn: Com pick 2,

3rd turn: You pick 8,

Last turn: Com pick 4.

In case very hard level, the maximum scores you can get is only 10:

1st turn: You pick 2,

2nd turn: Com pick 5,

3rd turn: You pick 8,

Last turn: Com pick 4.Note that: if you pick 5 first, then the smart computer will pick 8, so you can get only 9.Therefore the answer for this case is 13 10.Time limit: 10 sec (C/C++), 20 sec (Java).

Submit limit: 10 times.[Input]

The first line is T (T ≤ 50), the number of test cases.
Each test case given on two lines, the first line is the number N (N <= 30), N is even number, the next line is the elements of array, each element is greater than 0 and less than or equals 1000.

[Output]

Print the answer for each test case on 2 lines, the first line is "Case# x", where x is the test case number.

The next line is two numbers, the first is the maximum scores you can get in very easy level, and the next numbers is the maximum scores you can get in very hard level.
2021-11-12 11:19:37
import java.util.Scanner;

public class Solution {
static int Save[][];
static int map[];
static int soPhanTu;

static int max(int a, int b) {
if (a > b) {
return a;
} else {
return b;
}
}

static int min(int a, int b) {
if (a < b) {
return a;
} else {
return b;
}
}

static int stupid(int L, int R) {
int stupid1, stupid2, stupid3, stupid4;
if (L > R) return 0;
if (Save[L][R] != 0) return Save[L][R];
stupid1 = map[L] + stupid(L+2, R);
stupid2 = map[L] + stupid(L+1, R-1);
stupid3 = map[R] + stupid(L+1, R-1);
stupid4 = map[R] + stupid(L, R-2);
int ketQua = max(max(stupid1, stupid2), max(stupid3, stupid4));
Save[L][R] = ketQua;
return ketQua;
}

static int smart(int L, int R) {
int smart1, smart2, smart3, smart4;
if (L > R) return 0;
if (Save[L][R] != 0) return Save[L][R];
smart1 = map[L] + smart(L+2, R);
smart2 = map[L] + smart(L+1, R-1);
smart3 = map[R] + smart(L+1, R-1);
smart4 = map[R] + smart(L, R-2);
int ketQua = max(min(smart1, smart2), min(smart3, smart4));
Save[L][R] = ketQua;
return ketQua;
}

static void fomart() {
for (int i = 0; i < soPhanTu; i++) {
for (int j = 0; j < soPhanTu; j++) {
Save[i][j] = 0;
}
}
}

public static void main(String[] args) {

//System.setIn(new FileInputStream("C:\\Users\\Administrator\\eclipse-workspace\\Practice\\src\\string\\input.txt"));

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int testcase = scanner.nextInt();
for (int tc = 1; tc <= testcase; tc++) {
soPhanTu = scanner.nextInt();
map = new int[soPhanTu];
Save = new int[soPhanTu][soPhanTu];
for (int i = 0; i < soPhanTu; i++) {
map[i] = scanner.nextInt();
}
fomart();
System.out.println("Case #" + tc);
System.out.print(stupid(0, soPhanTu-1));
fomart();
System.out.println(" " + smart(0, soPhanTu-1));
}
}
}
2021-11-10 05:49:09
package fishing;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Fishing {
static int min;
static int congDaTham[] = new int[4];
static int hoanViCong[] = new int[4];
static int daTham[] = new int[61];
static int hoanVi[] = new int[61];
static int soViTri;
static int viTriGate[] = new int[4];
static int soNguoiGate[] = new int[4];

static void xuLy(int huong) {
int sum = 0;
int temp[] = new int[4];
for (int i = 1; i <= soViTri; i++) {
daTham[i] = 0;
if (i >= 1 && i <= 3) {
temp[hoanViCong[i]] = soNguoiGate[hoanViCong[i]];
}
}
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
int trai = viTriGate[hoanViCong[i]] - 1;
int phai = viTriGate[hoanViCong[i]] + 1;
while (soNguoiGate[hoanViCong[i]] > 0) {
if (daTham[viTriGate[hoanViCong[i]]] == 0) {
daTham[viTriGate[hoanViCong[i]]] = 1;
soNguoiGate[hoanViCong[i]]--;
sum += 1;
}
if (huong == 0) {
if (trai >= 1 && soNguoiGate[hoanViCong[i]] > 0) {
if (daTham[trai] == 0) {
daTham[trai] = 1;
sum += (viTriGate[hoanViCong[i]] - trai + 1);
soNguoiGate[hoanViCong[i]]--;
}
trai--;
}
if (phai <= soViTri && soNguoiGate[hoanViCong[i]] > 0) {
if (daTham[phai] == 0) {
daTham[phai] = 1;
sum += (phai - viTriGate[hoanViCong[i]] + 1);
soNguoiGate[hoanViCong[i]]--;
}
phai++;
}
} else {
if (phai <= soViTri && soNguoiGate[hoanViCong[i]] > 0) {
if (daTham[phai] == 0) {
daTham[phai] = 1;
sum += (phai - viTriGate[hoanViCong[i]] + 1);
soNguoiGate[hoanViCong[i]]--;
}
phai++;
}
if (trai >= 1 && soNguoiGate[hoanViCong[i]] > 0) {
if (daTham[trai] == 0) {
daTham[trai] = 1;
sum += (viTriGate[hoanViCong[i]] - trai + 1);
soNguoiGate[hoanViCong[i]]--;
}
trai--;
}
}

}
}
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
soNguoiGate[hoanViCong[i]] = temp[hoanViCong[i]];
}
if (sum < min) {
min = sum;
}
}

static void backTracking(int k) {
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
//Kiểm tra nếu phần tử chưa được chọn thì sẽ đánh dấu
if (congDaTham[i] == 0) {
hoanViCong[k] = i; // Lưu một phần tử vào hoán vị
congDaTham[i] = 1;//Đánh dấu đã dùng
if (k == 3) {//Kiểm tra nếu đã chứa một hoán vị thì tinh tong
xuLy(1);
xuLy(0);
} else {
backTracking(k+1);
}
congDaTham[i] = 0;
}
}
}

public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
System.setIn(new FileInputStream("C:\\Users\\Administrator\\eclipse-workspace\\Practice\\src\\fishing\\input.txt"));
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int testcase = scanner.nextInt();
for (int tc = 1; tc <= testcase; tc++) {
soViTri = scanner.nextInt();
// khoi tao mang map, daTham co cac gia tri bang 0
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
viTriGate[i] = scanner.nextInt();
soNguoiGate[i] = scanner.nextInt();
congDaTham[i] = 0;
}
min = 999999;
backTracking(1);
System.out.println("Case #" + tc);
System.out.println(min);
min = 999999;
}
}
}
2021-11-09 10:45:57

Case #1

18

Case #2

25

Case #3

57

Case #4

86

Case #5

3392021-11-09 10:45:25
10
4 5
6 2
10 2
10
8 5
9 1
10 2
24
15 3
20 4
23 7
39
17 8
30 5
31 9
60
57 12
31 19
38 16
10
2021-11-09 08:19:45
package mapcoloring;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class MapColoring {
static int mangMau[] = new int[1001];
static int daTham[] = new int[1001];
static int lienKet[][] = new int[1001][1001];
static boolean kiemTra;

static boolean check(int nuoc, int mau, int soNuoc) {
for (int i = 1; i <= soNuoc; i++) {
if (lienKet[nuoc][i] == 1 && daTham[i] == 1 && mangMau[i] != mau) {
return false;
}
}
return true;
}

static void DFS(int nuoc, int mau, int soNuoc) {
mangMau[nuoc] = mau;
daTham[nuoc] = 1;
if (!check(nuoc, 1 - mau, soNuoc)) {
kiemTra = false;
return;
}
for (int i = 1; i <= soNuoc; i++) {
if (!kiemTra) {
break;
}
if (lienKet[nuoc][i] == 1 && daTham[i] == 0) {
DFS(i, 1 - mau, soNuoc);
}
}
}

public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
System.setIn(new FileInputStream("C:\\Users\\Administrator\\eclipse-workspace\\Practice\\src\\mapcoloring\\input.txt"));
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int testcase = scanner.nextInt();
for (int tc = 1; tc <= testcase; tc++) {
kiemTra = true;
int soNuoc = scanner.nextInt();
int soBienGioi = scanner.nextInt();
for (int m = 1; m <= 1000; m++) {
mangMau[m] = 0;
daTham[m] = 0;
for (int n = 1; n <= 1000; n++) {
lienKet[m][n] = 0;
}
}
for (int sbg = 0; sbg < soBienGioi; sbg++) {
int x = scanner.nextInt();
int y = scanner.nextInt();
lienKet[x][y] = 1;
lienKet[y][x] = 1;
}
mangMau[1] = 0;
DFS(1, 0, soNuoc);
System.out.print("#" + tc + " ");
if (kiemTra == true) {
for (int i = 1; i <= soNuoc; i++) {
if (i == soNuoc) {
System.out.println(mangMau[i]);
} else {
System.out.print(mangMau[i]);
}
}
} else {
System.out.println(-1);
}
}
}
}
2021-11-09 08:13:02
package quaylui;

public class Solution {
static int visit[]=new int [1000];
static int map[]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
static int dem;

public static void backtrack(int count, int number) {
if(count==3) {
System.out.print(number);
dem=dem++;
return;
}

for(int i=0;i<10;i++) {
if(count==0&&i==0) {
continue;
}
if(visit[i]==0) {
visit[i]=1;
backtrack(count+1, number*10+map[i]);
visit[i]=0;

}


}


}
public static void main(String[] args) {

backtrack(0, 0);
}

}
2021-11-09 04:35:55
50
6 9
3 5 2 6 4 2 6 3 3 1 3 4 6 1 5 1 1 4
12 12
10 12 8 7 1 7 10 3 6 7 9 5 7 10 11 7 4 11 12 5 2 12 10 4
46 45
32 10 7 26 5 29 15 45 13 38 5 27 24 41 46 23 12 25 22 21 44 42 40 15 17 34 17 37 27 43 10 25 16 27 13 2 43 8 22 15 17 1 17 4 8 3 36 39 36 6 30 5 40 44 39 4 18 39 1 29 36 15 16 12 38 26 24 13 28 43 41 19 17 33 7 42 11 13 13 31 46 43 6 14 2 35 9 6 35 20
75 74
34 42 3 26 3 65 15 25 10 75 73 60 59 21 63 23 19 3 74 21 39 44 18 36 28 6 39 53 3 50 3 1 44 50 74 48 12 7 29 58 31 69 1 57 18 68 48 12 15 26 63 36 64 75 21 71 11 9 62 36 72 18 11 26 66 45 71 25 45 26 27 20 47 42 29 19 2 60 44 40 26 13 11 52 11 33 44 34 40 10 8 62 16 38 28 75 5 54 3 38 49 72 71 51 53 17 6 2 62 22 37 48 4 71 39 14 63 30 41 33 54 11 8 75 61 4 56 16 62 55 11 32 20 37 43 22 35 8 14 67 56 31 70 9 46 29 24 73
108 111
41 56 45 18 60 54 93 51 103 42 35 96 54 102 69 58 73 26 21 23 7 98 28 73 65 45 32 59 64 94 40 60 72 45 78 84 58 29 52 76 37 28 2 54 4 82 38 77 3 69 93 54 31 39 45 107 43 66 100 47 25 101 68 1 48 108 19 26 34 101 89 52 12 74 35 85 52 99 3 32 74 52 6 86 101 9 12 37 15 84 94 51 93 25 17 15 27 38 22 5 10 107 5 44 70 42 53 49 90 35 55 49 65 69 59 71 52 87 22 46 68 22 83 35 31 47 35 94 94 33 61 77 27 94 55 104 3 60 1 41 1 6 53 41 21 43 11 75 72 42 37 24 5 52 106 86 1 95 46 3 48 104 88 22 62 45 81 70 82 87 107 30 39 34 79 89 14 4 106 98 13 40 21 106 16 40 11 102 8 32 62 80 97 41 50 51 78 31 57 73 36 34 11 20 63 31 105 56 91 24 67 56 46 92 103 73 60 107 70 69 51 102
158 158
132 44 18 44 149 35 117 79 96 3 122 132 17 71 145 118 1 134 26 124 106 6 104 116 35 27 59 157 27 8 91 139 122 47 104 65 30 115 57 79 49 19 107 154 21 28 16 60 37 144 94 157 17 113 19 134 152 51 110 55 56 2 46 2 3 123 92 145 59 137 81 105 110 141 131 156 61 66 146 89 67 61 123 152 119 149 131 89 114 53 56 99 105 22 18 158 54 140 32 143 63 155 44 102 143 36 30 25 105 37 102 22 85 143 134 155 23 58 110 90 110 9 67 32 129 48 139 35 103 56 100 44 99 4 36 121 97 120 91 120 4 114 74 128 41 10 81 151 41 105 149 100 37 104 2 132 127 67 111 149 45 60 135 67 135 130 60 6 155 93 38 94 129 25 15 56 57 20 19 127 135 76 3 72 71 99 131 42 101 139 84 81 128 48 1 98 29 121 37 67 150 95 86 111 104 30 66 152 93 82 92 21 11 26 68 89 57 158 75 113 136 132 94 55 29 150 90 156 101 141 39 50 116 21 3 140 64 48 76 13 114 60 148 99 83 143 70 2 68 14 12 87 138 133 69 121 24 86 118 154 11 132 129 50 64 133 131 108 32 31 40 157 43 153 53 153 5 53 109 82 157 112 88 18 23 26 82 126 80 124 34 25 73 137 54 77 53 52 138 33 110 62 51 125 116 78 142 133 56 87 128 7 147 68 112 98
206 205
191 163 190 120 20 109 136 151 194 94 61 82 47 126 162 62 6 189 196 99 155 80 83 166 5 172 112 26 32 52 182 55 112 99 86 142 2 84 27 202 109 116 72 105 64 19 203 54 27 2 145 99 8 161 128 129 118 39 23 72 54 163 94 201 192 95 9 80 177 206 174 118 41 111 95 54 27 164 32 197 45 43 5 51 58 8 117 142 98 154 102 74 113 145 147 18 52 113 165 176 169 57 64 165 9 192 9 55 84 93 172 206 48 155 102 179 49 156 54 3 60 16 153 61 196 60 41 1 175 169 42 151 18 10 185 178 179 184 181 60 55 18 159 70 41 176 32 29 152 156 14 16 109 24 174 99 102 76 59 58 27 143 178 9 115 118 41 151 46 206 152 153 166 15 49 188 137 81 18 127 182 115 158 30 152 133 26 97 134 23 141 115 170 67 121 100 67 61 184 204 55 130 159 172 120 194 176 34 133 182 8 18 184 106 177 126 156 83 63 150 140 88 89 78 57 157 25 121 6 20 1 17 65 82 141 168 100 149 159 186 34 143 110 206 164 172 189 87 165 153 180 4 164 131 59 149 77 45 89 172 143 144 6 187 156 134 113 187 39 173 35 108 153 66 85 59 101 55 35 192 30 59 83 135 145 53 199 192 148 87 179 18 163 120 103 18 114 86 60 167 22 39 98 87 190 12 187 169 152 180 75 34 33 198 143 122 49 90 129 154 50 114 162 182 171 117 30 13 117 35 185 104 67 77 44 192 96 4 203 205 185 92 157 140 87 7 48 198 183 147 21 164 13 107 68 177 136 139 200 26 156 56 195 180 79 161 21 36 38 19 82 125 138 76 100 150 139 71 181 81 140 11 194 160 37 179 140 132 90 31 179 124 64 193 168 28 40 19 77 119 91 158 146 109 123 135 153 73 136 69
250 252
9 150 89 246 232 171 107 22 119 172 9 158 148 233 239 123 224 157 207 190 157 96 102 174 119 51 98 87 92 157 11 64 152 131 95 244 242 246 79 200 206 15 36 228 125 205 107 168 228 56 103 37 219 199 230 162 240 9 241 26 161 133 90 47 201 113 123 30 173 87 28 54 227 171 86 153 2 148 186 194 73 167 217 79 12 126 89 47 190 45 57 77 153 9 89 22 87 109 28 129 230 198 50 31 246 129 63 177 220 178 92 48 36 232 157 185 205 20 210 207 172 196 216 17 111 248 86 191 178 50 6 137 139 176 144 128 131 238 56 233 4 1 5 40 239 216 9 61 191 50 248 208 205 55 238 236 250 43 114 113 183 234 102 130 138 34 101 115 184 108 219 211 219 209 142 233 188 185 250 202 120 84 7 193 141 88 13 61 71 86 164 116 148 178 25 135 54 34 129 37 125 235 76 100 213 235 125 43 5 73 56 164 213 224 85 161 123 54 148 73 1 88 168 7 182 198 6 237 108 100 41 149 236 198 85 93 226 247 106 79 89 93 179 46 243 38 7 18 54 44 6 147 110 175 105 216 240 207 210 243 250 176 37 62 148 119 14 228 213 147 160 92 131 91 35 166 37 24 167 95 237 38 167 144 200 222 95 28 36 201 91 36 76 119 169 7 42 226 37 231 217 221 135 248 79 187 24 115 162 41 1 5 234 17 108 179 200 175 156 192 241 83 109 247 218 208 235 247 240 177 65 101 27 73 130 52 165 108 71 39 63 145 62 181 59 41 203 230 119 170 8 35 210 122 143 90 2 35 130 109 187 220 49 203 33 66 80 24 64 133 141 67 239 70 10 102 75 234 60 215 23 42 53 66 61 218 225 223 190 192 169 225 134 242 246 19 16 225 3 97 217 82 145 241 127 28 206 19 17 194 3 167 47 146 152 77 154 185 44 74 33 107 147 211 37 112 118 183 67 117 94 146 116 197 84 141 68 130 4 180 69 214 118 212 217 32 159 215 215 195 85 21 239 72 159 123 121 71 163 166 204 236 89 58 3 155 189 158 71 132 78 95 157 69 99 35 140 124 29 199 12 227 110 81 209 229 170 124 104 193 136 91 170 245 151 159 243 249 104 66 48 74 216 250
262 263
206 184 111 116 123 19 79 153 92 120 33 44 208 87 44 107 112 257 65 243 201 17 243 68 70 120 124 211 262 170 154 68 3 162 226 70 157 231 209 214 142 28 36 95 212 87 177 262 30 188 249 79 20 218 9 160 34 132 69 161 63 22 168 46 104 3 210 42 262 167 113 145 250 140 27 143 25 182 41 191 174 188 184 123 48 71 174 139 78 28 116 36 36 5 25 82 55 3 126 54 126 30 59 123 214 30 80 35 137 55 221 63 140 195 59 102 21 52 174 256 154 211 136 87 93 179 140 226 252 18 47 115 129 42 218 101 141 163 124 130 141 125 247 103 94 41 181 6 178 111 202 236 35 199 96 201 67 64 171 91 125 139 196 128 51 146 250 155 199 154 149 138 111 80 94 81 248 227 186 213 83 221 153 175 7 154 81 231 204 247 221 149 144 228 146 227 84 64 73 139 100 212 34 39 239 134 31 142 56 103 51 73 68 112 173 260 180 121 237 207 150 45 162 159 40 99 54 234 100 22 46 13 50 196 2 231 149 205 21 181 48 136 114 122 52 3 106 170 146 60 93 163 261 32 33 230 147 213 195 130 121 25 22 33 79 131 125 5 231 224 69 242 81 100 140 172 53 235 107 262 27 256 258 70 164 229 8 92 172 142 93 61 86 43 259 108 117 260 110 15 89 50 197 141 239 200 90 72 9 151 45 231 56 182 34 218 212 204 25 183 170 188 204 102 218 107 54 240 229 7 250 118 164 131 239 119 10 101 101 134 151 111 121 193 253 40 261 58 108 39 99 178 38 133 133 39 261 89 171 102 242 194 57 170 108 53 55 210 69 95 230 162 207 194 119 14 127 225 249 173 128 217 219 218 218 225 232 204 217 191 113 49 209 114 70 109 228 241 88 58 238 212 30 246 129 148 254 220 64 231 7 47 85 140 199 23 170 233 135 145 181 169 75 3 216 207 83 11 179 222 176 91 46 124 254 25 32 198 86 51 96 238 42 215 241 87 178 156 202 113 1 252 129 213 255 151 62 158 194 135 4 77 16 10 65 15 18 260 146 158 207 185 72 259 258 98 100 165 159 105 187 142 240 245 97 148 135 4 62 251 171 24 190 27 26 4 183 166 6 244 138 29 207 203 37 226 235 74 197 12 66 50 192 77 223 144 219 76 152 28 71 189 260 239 54 140
297 299
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.