Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKBAS - Trung tâm bảo hành

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkbas


Một công ty máy tính bán hàng cho các khách hàng ở N thành phố (3 ≤ N ≤ 35) đánh số từ 1 đến N. Có M đoạn đường, mỗi đoạn đường nối hai thành phố nào đó. Công ty muốn mở các trung tâm bảo hành đặt tại một số thành phố này sao cho mỗi thành phố hoặc là có trung tâm bảo hành đặt tại nó hoặc có trung tâm bảo hành đặt ở thành phố có đoạn đường nối trực tiếp với nó.

Yêu cầu: Hãy xác định xem công ty cần mở ít nhất bao nhiêu trung tâm để đáp ứng điều kiện trên.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa hai số N, M cách nhau bởi dấu cách.
  • Mỗi dòng trong số M dòng tiếp theo chứa hai số nguyên là các chỉ số của các đầu mút của một trong số M đoạn đường.

Kết qủa

Ghi ra số lượng trung tâm bảo hành ít nhất cần mở.

Hạn chế

  • Có 40% số test có 3 ≤ N ≤ 15.

Ví dụ

Dữ liệu:
8 12
1 2
1 6
1 8
2 3
2 6
3 4
3 5
4 5
4 7
5 6
6 7
6 8

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM10 (Luyện tập) - Nguồn: Bulgarian OI 99

hide comments
2012-07-12 08:54:12 Vi Tiểu Bảo
"Có 40% số test có 3 ≤ N ≤ 15." y' do la dung quay lui, va mk dk 40, hjx
2012-06-27 07:00:07 Nguyễn Thái Cường
đặt ở 4 và 6 hả. đồ thị vô hướng .
2012-05-28 07:32:04 123
1 chieu
2011-12-24 02:51:19 Cá Liệt
Cho mình hỏi là đường 1 chiều hay 2 chiều nhỉ? Quan trọng là chỗ này thôi, còn lại đơn giản!
2011-05-20 17:06:59 trandatbav
Chuẩn đấy cưng, nhưng vẫn thiếu thì phải
2011-05-20 13:28:57 Noyethug
sai rồi
e nghĩ là đặt tại tp 4 và 6
vì ở 4 thỳ đc 3 4 5
ở 6 đc 1 2 6 7 8
2011-05-07 04:40:04 hoc sinh test
Dat o thanh pho 7 va 8 . Vi khi o cac thanh pho khac thi no de di den duoc trung tam bao hanh
2011-05-07 03:49:07 Noyethug
aj gjaj thjch output dc k??????
dat taj 2 thanh pho' nao vay.????
2010-10-06 07:21:44 nai
cho hỏi ps bài này có text nào lớn không mà sao không AC đươc?
mình duyệt bằng đồ thị!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.