Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NK05ORDR - Trật tự

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nk05ordr


Xét các số nguyên từ 1 đế N. Các số này được sắp xếp theo thứ tự từ điển. Ví dụ với N=11, ta có dãy số sau khi sắp xếp là 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ký hiệu QN,K là vị trí của số K trong dãy được sắp xếp theo cách nói trên. Ví dụ Q11,2=4 Cho các số nguyên K và M. Hãy tìm số nguyên N nhỏ nhất thỏa mãn QN,K=M

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t cho biết số bộ test.

Mỗi bộ test bao gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên K và M (1<=K,M<=109)

Kết qủa

Với mỗi bộ test xuất ra số N, hoặc 0 nếu không tồn tại N

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
1
2 4
Kết qủa
11

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2005-05-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:NEERC 2002

hide comments
2016-11-18 03:54:53 hồ vãn tuấn
Tại sao lại sai số chứ.
kết quả n>10^9 là sai.
lời giải người ta chỉ dùng int cho kết quả đúng
2016-02-01 05:05:29
Điên nhất là báo sai mà không biết mình sai ở đâu, ít nhất thì cũng chỉ ra bộ dữ liệu mà mình làm sai chứ
2016-01-31 11:51:28 Raz-Kul
TLE.. -_-
2016-01-31 08:06:46
xuất ra xuống dòng hay cách khoảng trắng vậy ad
2016-01-31 08:06:46
xuất ra xuống dòng hay cách khoảng trắng vậy ad
2015-10-28 13:27:20 Phạm Trung Hiếu
bạn ấy hỏi năm 2009, 1 năm sau mới có câu trả lời !!
2014-09-29 09:19:11 Edward Kenway
số bộ test là số test cần phải giải quyết đó bạn
2010-07-18 10:50:16 Ngô Kim Phú
Số bộ test tức là số bài cần giải ý, ở đây chỉ cần giải 1 bài với K=2, M=4
2009-08-24 12:17:07 hoang van tru
cho em hỏi, số bộ test có nghĩa là gì ạ. em cảm ơn.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.