Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NICEQUAD - Tứ giác đẹp

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nicequad


Có N điểm tọa độ nguyên trên mặt phẳng, một tứ giác ABCD với 4 đỉnh trong N điểm trên gọi là đẹp nếu Ax > 0 và Ay > 0; Bx > 0 và By < 0; Cx < 0 và Cy < 0; Dx < 0 và Dy > 0; ABCD có diện tích nguyên. Nhiệm vụ của bạn là đếm tất cả các cách chọn 4 đỉnh tạo nên tứ giác đẹp.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên là số bộ test T (T < 11).
  • T nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm dòng gồm số điểm N (N < 30001), sau đó là N dòng, mối dòng gồm tọa độ 1 điểm (x, y) (-3000 < x, y < 30000).

Kết qủa

Ghi trên T dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng của từng test.

Ví dụ

 
Dữ liệu: 
1
6
1 1
2 2
-1 -1
-2 2
2 -1
-3 -4
Kết qủa 
2 

Được gửi lên bởi:Trần Hải Đăng
Ngày:2010-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Codechef MAY 2010

hide comments
2021-05-27 18:02:41
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NICEQUAD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.