MTWALK - Mountain Walking

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mtwalk


https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274509/problem/Y

Cho một bản đồ kích thước NxN (2 <= N <= 100), mỗi ô mang giá trị là độ cao của ô đó (0 <= độ cao <= 110). Bác John và bò Bessie đang ở ô trên trái (dòng 1, cột 1) và muốn đi đến cabin (dòng N, cột N). Họ có thể đi sang phải, trái, lên trên và xuống dưới nhưng không thể đi theo đường chéo. Hãy giúp bác John và bò Bessie tìm đường đi sao cho chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trên đường đi là nhỏ nhất.

Dữ liệu

  • Dòng 1: N
  • Dòng 2..N+1: Mỗi dòng chứa N số nguyên, mỗi số cho biết cao độ của một ô.

Kết quả

Một số nguyên là chênh lệch cao độ nhỏ nhất.

Ví dụ

Dữ liệu
5
1 1 3 6 8
1 2 2 5 5
4 4 0 3 3
8 0 2 3 4
4 3 0 2 1

Kết quả
2

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2006-02-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO 2003 US Open

hide comments
2018-05-08 12:17:00
qbẩn A2 tự tin ac trong 1 nốt nhạc
2018-05-08 11:45:32
4 lệnh cũng ac
--Huy Túi Bóng
2018-05-08 11:30:43
Sao dễ thế mà không có người lắm
_ Tuấn tỉnh táo
2018-03-24 05:08:20
khong chat nhi phan cubng ac . ok
2017-11-15 02:37:45
nhật hào sạch
2017-10-04 18:22:59
xem lời giải:
https://vietcodes.github.io/code/90/
2017-08-19 08:55:36 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/mtwalk-spoj-mountain-walking/
2017-03-29 10:24:56 +oo
1 đút AC
2017-02-15 15:13:42
Đọc đề ảu vl ")
2016-12-14 15:33:06


Last edit: 2016-12-14 15:33:14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.