MSE08G - Another Lucky Numbers

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mse08g


Số 4, 7 là 2 số may mắn. Các số may mắn khác sẽ là các sổ chỉ gồm 4 và 7. Số cực kì may mắn là số mà có thể phân tích thành tích các số may mắn, ví dụ,47, 49, 112 là các số cực kì may mắn.

Tính số các số cực kì may mắn >= A và <=B.

Input

Dòng đầu là số test T, sau đó là T dòng, mỗi dòng 2 số A và B.

Output

T dòng, mỗi dòng một kết quả.

Ràng buộc:

1 ≤ T ≤ 7777,

1 ≤ A ≤ B ≤ 1000000000000 (10^12).

Sample

Input :
4 
1 2 
88 99 
112 112 
1 100 
Ouput: 
0 
0 
1 
10 

 
Hint: 
Very lucky numbers for the last case are 4, 7, 16, 28, 44, 47, 49, 64, 74 and 77. 

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-04-10
Thời gian chạy:1s-1.018s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Southeastern European 2008

hide comments
2015-09-08 14:22:41
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-03-18 08:16:47 N�ng D�n John
va tat ca chi la "chay qua lau" hoac "ket qua sai" !! *eo
2010-06-07 13:03:50 Cao Viên Viên
:))

Last edit: 2010-06-07 13:07:37
2010-06-07 04:37:54 Cao Viên Viên
Zzz
2010-05-17 23:20:58 ~!(*(@*!@^&
sieu nhan xanh vs sieu nhan do copy code cua nhau nhe' ^^.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.