Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MOVIES - Mua vé xem phim

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/movies


Đề bài

Bờm và Cuội đi xem phim trong một rạp có n hàng ghế, mỗi hàng có m ghế. Hàng đánh số từ 1..n từ đầu đến cuối rạp, và ghế đánh số 1..m từ trái sang phải. Một số ghế đã có người mua vé.

Tính số cách để Bờm và Cuội có thể mua 2 ghế cạnh nhau trên cùng một hàng.

Dữ liệu

 • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
 • Với mỗi test, dòng đầu tiên chứa số n, dòng thứ hai chứa số m.
 • Tiếp theo là dòng "<<".
 • Các dòng tiếp theo chứa số hiệu hàng của các ghế đã có người ngồi
 • Kết thúc bằng dòng ">>'.
 • Tiếp theo là dòng "<<".
 • Các dòng tiếp theo chứa số hiệu ghế của các ghế đã có người ngồi
 • Kết thúc bằng dòng ">>'.

Kết quả

 • Với mỗi test in ra số lượng cách để Bờm và Cuội mua được hai vé ngồi cạnh nhau.

Giới hạn

 • 1 <= n <= m <= 10^9
 • Số ghế đã có người ngồi nằm trong phạm vi từ 1..47.

Ví dụ

Dữ liệu
[CASE]
2
3
<<
1
2
>>
<<
2
3
>>

[CASE]
2
3
<<
1
1
1
2
2
2
>>
<<
1
2
3
1
2
3
>>

[END]
Kết quả
1
0

Ví dụ 1: Ghế 1 và 2 ở hàng 2 là hai ghế cạnh nhau duy nhất còn trống.

Ví dụ 2: Tất cả các ghế đều đã có người ngồi.


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:SRM 469, Div 1- Level 1
Người dịch: Ngô Minh Đức

hide comments
2013-10-21 14:19:32 a;slkfjasl;fkj
sao ko cho số ghế là 50 cho tròn, 47 hơi ki =))
2012-08-30 18:38:23 ctk41
nhap input kieu j vay
2011-09-21 15:57:15 trandatbav
Khỉ thật, bài này mình làm kiểu tổ hợp mà không ac
2010-11-29 07:50:35 nai
test hiểm quá!
làm mãi chẳng xong...
2010-06-08 10:34:53 Cao Viên Viên
đề có 1 test hiểm thật đấy :)) . Mọi người cẩn thận
2010-06-08 09:48:05 Cao Viên Viên
Input có mấy cái ghế trùng nhau ko Anh
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.