MMOD29 - CALCULATE POW(2004,X) MOD 29

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mmod29


Xét số nguyên dương X và gọi S là tổng tất cả các ước dương của 2004^X .

Cần tính phần dư của S cho 29. Ví dụ, với X=1, các ước dương của 2004^1 là 1, 2, 3, 4, 6, 12, 167, 334, 501, 668, 1002 và 2004. Do đó S = 4704 và số dư của S chia cho 29 là 6.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ là một số nguyên X (1 <= X <= 10000000).

Bộ test với X = 0 để kết thúc chương trình và không cần xử lý.


Sample Input
1 
10000 
0
Output

Với mỗi bộ test, in ra một kết quả của số dư S chia cho 29 trên 1 dòng.

Sample Input
6 
10 
Note: làm quen với công thức tính tổng các ước số của 1 số - cách tính a^x mod p, cách tính (a^x-1)/(a-1) mod p

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Peiking 2004

hide comments
2013-05-31 01:06:50 a;slkfjasl;fkj


Last edit: 2013-05-31 02:36:45
2013-02-03 19:52:34 Danh Nguyen
(a / b) mod d = { [a mod d] x [b^(phi(d) – 1) mod d] } mod d

phi(d) is the Euler's totient function = the number of integers (from 1 to d - 1) relatively prime to d


Last edit: 2013-02-05 01:15:15
2011-09-22 09:58:32 KHD
~!(*(@*!@^& sai công thức hả
2010-09-20 06:35:42 Nguyen Anh
cách tính như thế nào vậy?
chỉ cho em với.
2009-04-18 05:19:11 ~!(*(@*!@^&
INV (SPOJ)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.