MLASERP - Laser Phones


FJ mua một hệ thống liên lạc mới cho đàn bò để chúng có thể trò chuyện với 
nhau trong khi ăn cỏ. Đồng cỏ được mô tả bằng một lưới hình chữ nhật 
kích thước WxH (1 <= W <= 100; 1 <= H <= 100). 

Hiện tại FJ mới cung cấp điện thoại cho 2 con bò đầu đàn. Tuy nhiên 
vấn đề là liên lạc giữa hai con bò chỉ thực hiện được nếu đường truyền 
thông tin giữa chúng không bị chắn. Ở đây, thông tin chỉ được truyền 
theo các đường thẳng và dừng lại nếu nó bị chắn bởi núi đá, cây to 
(kí hiệu bằng các kí tự '*'). 

Do đó, FJ phải mua thêm một số gương (kí hiệu bằng các kí tự '/' và '\') 
để đổi hướng đường đi của tia laser. 
Xét ví dụ minh họa dưới đây : 

Kích thước của đồng có là 8x7, H = 8 và W = 7. Hai con bò đầu đàn 
được kí hiệu là 'C', đá và cây to kí hiệu là '*':

7 . . . . . . .     7 . . . . . . .
6 . . . . . . C     6 . . . . . /-C
5 . . . . . . *     5 . . . . . | *
4 * * * * * . *     4 * * * * * | *
3 . . . . * . .     3 . . . . * | .
2 . . . . * . .     2 . . . . * | .
1 . C . . * . .     1 . C . . * | .
0 . . . . . . .     0 . \-------/ .
 0 1 2 3 4 5 6      0 1 2 3 4 5 6

Cần xác định M - số lượng gương ít nhất FJ cần mua để có thể đảm 
bảo liên lạc giữa hai con bò nói trên. Dữ liệu luôn đảm bảo có 
ít nhất một cách thực hiện.

INPUT

* Dòng 1: Chứa 2 số nguyên W và H cách nhau ít nhất 1 kí tự.

* Dòng 2..H+1: Mô tả cánh đồng, mỗi dòng gồm W kí tự  'C' hoặc '*' , và '.'. 
Thông tin không bị chặn khi đi qua các kí tự '.' và chỉ có 2 chữ 'C'.

Ví dụ :

7 8
.......
......C
......*
*****.*
....*..
....*..
.C..*..
.......
OUTPUT
* Dòng 1: Một số nguyên duy nhất ghi giá trị M - số gương ít nhất cần mua

Ví dụ :

3

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-02-13
Thời gian chạy:0.227s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:JAN09 SILVER Division

hide comments
2010-09-12 15:14:34 T_Anh
cai nay chi can xem queo vao nhieu lan thoi ma test be thi loang dc nhung to thi WA cung vui ma
2010-07-02 11:48:33 mr_beleif
em bó tay
2010-03-14 02:05:33 Tran Manh Chanh Quan
Cuối cùng cũng Đạt yêu cầu. :)

Last edit: 2010-03-14 03:17:18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.