MJOURNEY - Journey with Pigs

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mjourney


Buôn lợn hay Đi chơi với lợn

i
FJ muốn đi từ A đến B. Trong khi đi, FJ đi qua n thành phố và bán lợn 
ở đó để kiếm lời. (FJ chuyển từ BÒ sang LỢN). 
Giá thịt lợn ở thành phố j là pj $$$/kq. Khoảng cách từ A đến j là dj km.
Lợn nặng nhẹ khác nhau. Vận chuyển 1 kq lợn mất t $$$ cho 1 km quãng đường. 

Giúp FJ bán lợn sao cho nhiều lãi nhất. Mỗi thành phố, FJ chỉ bán 1 con.


Bessa - Lợn đầu đàn của FJ!!!! :)))))

Input

Dòng đầu tiên là hai số n,t(1 ≤ n ≤ 1000),(1 ≤ t ≤ 10^9). 
Dòng thứ hai là n số nguyên wi (1 ≤ wi ≤ 10^9) — trọng lượng từng con lợn. 
Dòng thứ ba là n số nguyên dj (1 ≤ dj ≤ 10^9) — khoảng cách từ A đến thành phố i. 
Dòng thứ tư là n số nguyên pj (1 ≤ pj ≤ 10^9) — giá 1kg thịt lợn ở thành phố i.

SAMPLE INPUT
3 1
10 20 15
10 20 30
50 70 60

Output

 
In ra n số, số thứ i là chỉ số của con lợn được bán ở thành phố i.
Lợn được đánh số từ 1 đến n.
SAMPLE OUTPUT
3 2 1


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: C99 ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài: NEERC 2007–2008

hide comments
2013-09-08 11:14:26 a;slkfjasl;fkj
lợn này là lợn đập chắc trong don't starve đây :v
2012-12-11 14:20:19 Phạm Vãn Ðức
tham lam mà,chấp n^2 cũng vẫn dưới 1s mà sao mình chạy toàn quá time thế ?
2010-11-26 13:35:19 Lê Ðỗ Tân
Sao bài này cho n nhỏ thế nhỉ, n khoảng 10^5 vẫn làm đc trong 1s mà :-??
2009-11-23 14:57:36 Quit ™ ►Exit™
bất đẳng thức hoán vị!!!!1
2009-04-02 20:23:07 dhkhtn
C1 : cap ghep?
C2 : sach toan cap 3 ???

Last edit: 2009-04-02 20:25:58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.