MELE2 - ELEVATOR II

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mele2


Một thang máy có 4 nút như sau:

  • Đi lên a tầng.
  • Đi lên b tầng.
  • Đi lên c tầng.
  • Trở về tầng 1.

Hiện tại, thang máy đang ở tầng 1. Hành khách có thể ấn các nút để đi lên tầng họ muốn. Nếu họ muốn ấn nút a, hoặc b, hoặc c mà tầng đó không tồn tại (cao quá) thì thang máy đứng yên.

Tính xem có thể đến được bao nhiêu tầng nếu thang máy xuất phát từ tầng đầu tiên.

Input

Dòng đầu tiên là h-chiều cao tòa nhà (1 ≤ h ≤ 10^18).

Dòng thứ hai là ba số a, b và c - (1 ≤ a, b, c ≤ 100000)


SAMPLE INPUT 1
15
4 7 9

SAMPLE INPUT 2
500000
160 96 111

SAMPLE INPUT 3
987654321987654321
99995 99997 99999

Output

Số nguyên ghi số tầng có thể đến được từ tầng 1.


SAMPLE OUTPUT 1
9
SAMPLE OUTPUT 2
498167
SAMPLE OUTPUT 3
987654319487854318


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: C99 ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:NEERC 2007–2008

hide comments
2020-03-12 03:26:08
bài hay
2019-08-31 08:56:19
hình như test sai
2019-04-25 08:07:11
chục đấm AC =)) sợ trào mảng nên để LLONG_MAX/100 :V giới hạn to vào nha :D LLONG_MAX/2 là ngon r =((
2017-11-09 10:51:27
đọc đề nha đừng nhìn ví dụ :)))))))))
2017-11-08 15:15:42
hào sạch
2009-06-13 16:14:59 Mệt
Nhờ PS xem hộ bài em sai test nào với ạ. Em làm mãi mà vẫn wa :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.