MCITYHAL - Repair City Hall

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mcityhal


Sửa tường : ma trận kích thước M hàng,  N cột biểu diễn tường, 1-tường tốt,
0-tường hỏng.
 
1110000111
1100001111
1000000011
1111101111
1110000111 
 
Figure-1 
 
Sửa = cách đặt các khối thẳng đứng vào các vùng hỏng. Các khối có thể sử dụng
có độ rộng 1 và chiều cao có thể là {1,2, ..., M}.  
 
Cần xác định số khối từng loại sao cho số lượng khối là ít nhất. 

Input

Dòng đầu là hai số M và N (1 <= M, N <= 200). M dòng sau đó gồm N kí tự 
1 hoặc 0. 

Sample Input
5 10 
1110000111
1100001111
1000000011
1111101111
1110000111

Output

 
Xác định số khối cần sử dụng đối với từng chiều cao  
k Ck 
 
với k ∈ {1,2, ..., M} là chiều cao của khối và Ck là số khối cần sử dụng.
Không in ra các dòng có Ck = 0 và in ra theo thứ tự tăng dần của k. 

Sample output
1 7 
2 1 
3 2 
5 1 

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Peiking 2004

hide comments
2013-02-25 15:37:17 @Love@
Bài này DFS à =))
2012-08-26 01:05:00 Lê Vãn Chiến
sao chạy toàn bị lỗi
2012-08-25 04:36:02 Lê vãn Chiến
Input nhập từ bàn phím hay là file thế
2009-05-23 16:32:41 Sun Prince


Last edit: 2009-05-23 16:36:50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.