MCIRGAME - Point Connection Game in a Circle

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mcirgame


Ghi 2n số 1, 2, 3, . . . , 2n − 1, 2n lên vòng tròn. Kẻ n đường thẳng nối
các cặp số sao cho số nào cũng được nối và các đường thẳng này không cắt nhau.
Đếm số cách nối.

Input

Mỗi dòng là một số nguyên dương n, kết thúc là số -1, 1 ≤ n ≤ 150.

Sample Input
2
-1

Output

 
Với mỗi n, in ra số cách nối trên 1 dòng.

Sample output
2
Note : Làm quen với số Catalan và công thức liên quan đến số Catalan. Sau đó là bài CATALAN, Dãy ngoặc bậc K (VNSPOJ) hoặc SQRBR trên SPOJ.

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Pre Shanghai 2004

hide comments
2015-06-24 04:18:58 N�ng D�n John
Chủ yếu là BigNum
2015-06-24 04:18:37 N�ng D�n John
Chuû yeâu laø Bignum
2014-06-26 11:20:33 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Code số lớn mệt thật , ns chung là dễ
2013-08-14 11:53:22 Pham Dat
phải gọi là đoạn thẳng nối 2 điểm thôi chứ
2013-08-08 03:39:08 John and the cows
150 ra 28336159511286454919521412986993508946492467649011644182088598624691519032559650708037365499927532029654393447069621322187712454333678323104526897225807029224162563399190436400 phải không nhỉ??? xem mình làm bị kết quả sai ???
2011-12-24 02:04:18 kệ anh chứ
bài này dùng catalan à
2011-06-17 09:07:11 trandatbav
Bài dễ quá, còn bài nào không ạ
2010-02-25 16:12:28 lee
difficult. i cant find out any solution
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.