MBLAST - BLAST

Cho hai xâu A, B. Mở rộng của 1 xâu X là xâu thu được bằng cách chèn (0,1,2 ..) kí tự trống vào xâu. Ví dụ : X là ‘abcbcd’, thì 'abcb-cd', '-a-bcbcd-' và 'abcb-cd-' là các mở rộng của X. (Dấu cách kí hiệu bằng ‘-‘).

A1,B1 là mở rộng của A và B, và giả sử chúng cùng độ dài. Khoảng cách giữa A1 và B1 là tổng khoảng cách giữa các kí tự cùng vị trí. Nếu hai kí tự không là dấu cách thì khoảng cách giữa 2 kí tự này là trị tuyệt đối mã ASCII của chúng. Còn ngược lại, khoảng cách là 1 số K cố định.

Cho hai xâu A, B. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai xâu mở rộng của nó.

Input

Dòng 1 chứa A, dòng 2 chứa B, chỉ gồm chữ thường a-z và số kí tự <=2000.

Dòng thứ 3 là số K, khoảng cách của 1 kí tự bất kỳ với kí tự trống, 1 ≤ K ≤ 100.

Output

Khoảng cách nhỏ nhất.

Sample

blast.in 
 
cmc 
snmn 
2 
 
blast.out 
 
10 

blast.in 
 
koiv 
ua 
1 
 
blast.out 
 
5

blast.in 
 
mj 
jao 
4 
 
blast.out 
 
12 


Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-03-20
Thời gian chạy:0.152s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 02

hide comments
2009-03-22 04:29:56 ~!(*(@*!@^&
sequence alignment, cho newbie.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.