Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

M00PAIR - 0 0 Pairs

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274710/problem/K
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/X

{assign var="code" value="M00PAIR"} {if $par==""} {assign var=par value=$locale} {/if}

{if $par=="vn"} {literal} Ban đầu dãy số có 1 số 1. Dãy biến đổi theo quy tắc : 0 thành 1 0 và 1 thành 0 1.

Lần 1 :0 1

Lần 2 :1 0 0 1

Lần 3 :0 1 1 0 1 0 0 1

...

Đếm số cặp số 0 liên tiếp sau lần biến đổi thứ n.

Input

Dãy số nguyên, không biết trước số lượng nhưng số nào <=1000.

Output

In ra kết quả với mỗi số đọc được.

Bonus : 999 đóa hồng - Beautiful model


Sample

Sample Input 
1
2
3
4
5
Sample output
0
1
1
3
5

{/literal} {elseif ($par=="en" || $par=="")}{literal}

A sequence consisting of one digit, the number 1 is initially written into a computer. At each successive time step, the computer simultaneously tranforms each digit 0 into the sequence 1 0 and each digit 1 into the sequence 0 1.

So, after the first time step, the sequence 0 1 is obtained; after the second, the sequence 1 0 0 1, after the third, the sequence 0 1 1 0 1 0 0 1 and so on.

How many pairs of consequitive zeroes will appear in the sequence after n steps?

Input

Clarification for this Problem: The Range of inputs is from 1 to 999 in some order and in particular not in ascending order

Output

For each input n print the number of consequitive zeroes pairs that will appear in the sequence after n steps.

Sample

Sample Input 
1
2
3
4
5
Sample output
0
1
1
3
5

Notice : Long output - 1.45MB - there are a lot of input/output so it is easy to TLE if you dont optimize in/out if you use Java ...{/literal} {/if}


Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-02-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Southeastern European 2005

hide comments
2018-01-15 17:48:37
1 đấm. lưu tất cả giá trị n. Rồi chạy một hơi từ 1 tới max(n). Lưu giá trị tại i lại. Mỗi lần chạy để lại số cặp của 2 bên đỗi xứng và đầu cuối của 2 bên đối xứng cần xài cho lúc sau.
2017-03-15 18:39:48
... h mới biết nguồn thật của bài này. ko thể tin đc có năm cho thi HSG 9 TPHCM mà :)))
2017-03-13 11:18:32
hầy để sai giới hạn thôi mà :(
2015-12-05 18:43:11 Sue
1 đấm AC :))
nhớ bignum :))
2015-03-23 10:56:04 df


Last edit: 2015-03-23 10:56:59
2015-02-15 04:38:21 to_yeu_mao_hieu_dong
bài này tệ hại quá , dùng số lớn mới ac
2014-10-14 19:20:37 Lương Ðức Tuấn Ðạt
while not eof(f) do
///
chả có gì là nguy hiểm
2014-07-16 16:00:44 Trần Trí Quang
1000? Số lớn dzậy!? @@
2013-06-02 15:26:14 CQT SKELETON
CONG THUC BAI NAY LA GI TROI
2012-12-23 16:33:54 a;slkfjasl;fkj
bài này time chặt ghê :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.