Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDFIBO - Xâu Fibonacci

Cho 2 xâu khác rỗng S1và S2 có độ dài không lớn hơn 100.Xét các dãy F1,F2,F3,...,Fntrong đó
F1=S1
F2=S2
....
Fk=Fk-1+Fk-2 với k>2
Cho xâu S không quá 100 ký tự và số nguyên N(3<=N<=1000).Hãy xác định S xuất hiện
 bao nhiêu lần trong Fn


Input

Dòng 1 chứa số nguyên N

Dòng 2 chứa xâu S1

Dòng 3 chứa xâu S2

Dòng 4 chứa xâu S

Output

Đưa ra một dòng chứa kết quả

Example

Input:
8
A
B
AB

Output: 8

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-07
Thời gian chạy:0.104s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2012-12-23 15:13:03 Nguyễn Thái Cường
Test 1000 A B AB
16602747662452097049541800472897701834948051198384828062358553
09191857371770117020106551018559589860510409473691887927846223
30159810295229978363112326187605391990367653997999267314332397
18860373345088375054249

Last edit: 2012-12-23 17:56:49
2012-12-23 15:08:50 Nguyễn Thái Cường
WA =((
2012-11-22 16:44:35 Nguyễn Ðình Hà
Test: 1000 A B AB
ra như này đúng không mọi người:
165110389851158672815783162749346507972717418366004456872675172423693224
079200576504912788329386978331581129994143651796618743384131678567577513
00191757493104494026214408217548453060283265259211104596981054249
Sao mình nộp nó vẫn báo WA nhỉ

Last edit: 2012-11-22 16:46:08
2012-11-14 02:22:09 Một Bạn Trai Giấu Tên
1000
A
B
AB

test này số lớn quá, fibonaci(1000-4+1) tính số lớn vậy sao ra được trong 1s đây
2011-06-17 16:35:24 Ðỗ Việt Anh
Đề phải là F[k] := F[k-2] + F[k-1] chứ nhỉ ?
2011-05-06 18:30:22 KHD
neu khong co thi lam the nao
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.