Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LITES - Bật đèn

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/L

Bác John giữ cho đàn bò thông minh bằng cách để chúng chơi các đồ chơi phát triển trí tuệ. Một trong các trò chơi là các ngọn đèn trong chuồng. Mỗi trong số N (2 <= N <= 100,000) con bò được đánh số từ 1..N có treo một ngọn đèn màu.

Vào đầu buổi tối, tất cả đèn đều tắt. Đàn bò điều khiển các ngọn đèn bằng N công tắc; bấm công tắc i đổi trạng thái của đèn i từ tắt sang bật hoặc ngược lại.

Đàn bò đọc và thực thi một danh sách gồm M (1 <= M <= 100,000) thao tác mô tả bởi một trong hai số nguyên (0 <= thao tác <= 1).

Thao tác thứ nhất (mô tả bởi số 0) theo sau bởi hai số nguyên S_i và E_i (1 <= S_i <= E_i <= N) cho biết công tắc đầu và công tắc cuối. Đàn bò sẽ bấm mỗi công tắc từ S_i đến E_i đúng một lần.

Thao tác thứ hai (mô tả bởi số 1) yêu cầu đàn bò đến xem có bao nhiêu ngọn đèn giữa S_i và E_i (1 <= S_i <= E_i <= N) đang bật. Hãy giúp bác John đảm bảo rằng đàn bò trả lời đúng bằng cách xử lý danh sách và trả về các kết quả đúng.

Dữ liệu

* Dòng 1: Hai số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng: N và M

* Dòng 2..M+1: Mỗi dòng chứa một thao tác với ba số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng: thao tác, S_i, và E_i

Kết quả

* Dòng 1..số truy vấn: Với mỗi truy vấn, in ra kết quả là một số nguyên trên một dòng.

Ví dụ


Dữ liệu:
4 5
0 1 2
0 2 4
1 2 3
0 2 4
1 1 4

Kết quả:
1
2

Được gửi lên bởi:Phong
Ngày:2008-11-11
Thời gian chạy:0.200s-0.300s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO November 2008

hide comments
2020-12-23 13:57:07
https://ideone.com/NiNJjC
2019-06-28 11:46:27
Dăm ba cấy bài vớ vẩn :)))) hihihi
2019-05-17 10:47:28
Hong Vien Sach
2018-12-02 03:56:01
Trâu trí full nhennn
2018-11-28 09:30:22
ThreeA
IT[id].lazy=1-IT[id].lazy;
2018-10-14 17:13:19
Sai lazy update làm mãi mới ac hiccc
2018-09-17 17:01:18
Ánh sáng của Đảng
2018-07-20 02:44:11
nhật hào sạch
2018-07-19 04:24:08 Lê Hoàng Vũ
nhật hào sạch
2018-01-18 14:52:46
nhật hào sạch
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.