KRECT - Counting K-Rectangle

Đếm K-chữ nhật

Cho một bảng ô vuông kích thước M*N. Mỗi ô vuông chứa một kí tự của bảng chữ cái tiếng Anh ('A' .. 'Z').

Một K-chữ nhật của bảng là một hình chữ nhật với các cạnh song song với các cạnh của bảng, và chứa đúng K loại kí tự khác nhau.

Ví dụ, với bảng 4*3 sau:

CED
CEB
CBC
DDA

Hình chữ nhật [(1,1), (2,2)] là một 2-chữ nhật của bảng vì nó chứa 2 kí tự khác nhau: C và E.

Cho M, N, K và bảng M*N. Tính xem có bao nhiêu K-chữ nhật trong bảng.

Input

Dòng đầu chứa 3 số nguyên M, N và K. (1 ≤ M, N ≤ 100, 1 ≤ K ≤ 26)

Tiếp theo là M dòng, mỗi dòng chứa N kí tự của bảng chữ cái tiếng Anh ('A' .. 'Z')

Output

Viết ra một số nguyên là số lượng K-chữ nhật trong bảng đã cho.

Example

Input:
4 3 3
CED
CEB
CBC
DDA

Output:
12

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-05-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Based on problem CRECT - @vnoi

hide comments
2020-03-16 17:50:50
Bài dễ quá. Tại code sai mấy đấm mới AC :(
2020-03-16 17:43:18
1 đấm ac
2018-06-15 11:11:15
k hieu sao bai crect thi k tle nhung bai nay thi ac trong khi lam cung thuat toan
2012-03-20 13:27:50 english
chán quá TLE hoài..chạy ở máy nhà tất cả các test max đều có 0.3s..hjx
edit: đã AC sau 1 hồi tối ưu mãi..:D

Last edit: 2012-03-20 14:11:28
2011-12-10 09:08:40 Cao Viên Viên
Liệu anh có thể để time limit nới ra khoảng 3s được không ạ !

Last edit: 2011-12-10 09:08:59
2011-08-10 04:53:49 Cao Viên Viên
time chặt quá :(((((((((((((((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.