KQUERY - K-query

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/kquery


Truy vấn-k

Cho một dãy n phần tử a1, a2, ..., an và một số các truy vấn-k. Một truy vấn-k là một bộ ba (i, j, k) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-k (i, j, k), bạn phải trả về số phần tử lớn hơn k nằm trong dãy con ai, ai+1, ..., aj.

Dữ liệu

  • Dòng 1: n (1 ≤ n ≤ 30000).
  • Dòng 2: n số a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109).
  • Dòng 3: q (1 ≤ q ≤ 200000), số truy vấn-k.
  • Trong q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số i, j, k thể hiện một truy vấn-k (1 ≤ i ≤ j ≤ n, 1 ≤ k ≤ 109).

Kết quả

  • Với mỗi truy vấn-k (i, j, k), in ra số phần tử lớn hơn k trong dãy con ai, ai+1, ..., aj trên một dòng.

     

Ví dụ

Dữ liệu
5
5 1 2 3 4
3
2 4 1
4 4 4
1 5 2 

Kết quả
2
0
3 


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Gomoku

hide comments
2016-04-19 02:49:29
tớ yêu cường tự nhiên zai đẹp
tớ thích bách đỗ 11 nga đẹp zai
tớ thần tượng lê quốc tuấn
tớ là bình
tớ sống trẩu
2016-04-19 02:43:33
thg bách kia sao m lại cướp LÂM của t
2016-04-19 02:42:28
tớ là bình :))
tớ yêu em zai bạn bách yeye các bạn đừng như tớ nhé
2016-04-19 02:40:30
tớ tên là Bách!!! người yêu lâm...ye ye!!
2016-04-18 11:37:45
bạn người yêu khánh lâm đừng commment nữa

Last edit: 2016-04-19 02:37:32
2016-04-18 11:37:03
yeye tớ yêu bách đỗ 11 nga

Last edit: 2016-04-19 02:38:37
2016-04-07 16:54:03 Nguyen Cuong
sort 2 lần + BS + BIT mà ko TLE thì đúng là thần kì :v
2016-03-30 12:02:29 THK6
BIT + 1 lần sort = AC, time chặt !!!
2015-06-18 13:08:26 Lang Trat Y
Xử lí online chắc dùng IT được ấy.
2015-06-12 03:03:44 [KC]★★★★*-RAMEN
đậu má -_- bài mang tính chất bắt người làm học BIT -_-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.