Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

IOIBIN - Các thùng nước

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ioibin


Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng.

Bạn được cho một số yêu cầu, trong đó mỗi yêu cầu có 2 dạng:

Dạng X Y 1 có ý nghĩa là bạn cần mở van nối giữa 2 thùng X và Y.

Dạng X Y 2 có ý nghĩa là bạn cần cho biết với trạng thái các van đang mở / khóa như hiện tại thì 2 thùng X và Y có thuộc cùng một nhóm bình thông nhau hay không? Hai thùng được coi là thuộc cùng một nhóm bình thông nhau nếu nước từ bình nàycó thể chảy đến được bình kia qua một số ống có van đang mở.

Input

Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương P là số yêu cầu.

Trong P dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên dương X, Y, Z với ý nghĩa có yêu cầu loại Z với 2 thùng X và Y.

Output

Với mỗi yêu cầu dạng X Y 2 (với Z = 2) bạn cần ghi ra số 0 hoặc 1 trên 1 dòng tùy thuộc 2 thùng X và Y không thuộc hoặc thuộc cùng một nhóm bình.

Example

Input:
9
1 2 2 
1 2 1
3 7 2
2 3 1
1 3 2
2 4 2
1 4 1
3 4 2
1 7 2

Output:
0
0
1
0
1
0

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 10000
  • 1 ≤ P ≤ 50000

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICAMP3

hide comments
2022-09-19 12:57:44
uh
2021-05-27 18:01:34
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/IOIBIN
2021-02-26 17:33:38
BuiCheKhanhLinh
2019-08-30 12:31:07
vua gioi vua xinh eo oi
2019-08-30 12:30:33
ho thu giang gioi the eo oi
2019-08-30 12:29:02
...

Last edit: 2019-08-30 13:08:45
2019-08-30 12:28:09
:)
2019-08-17 13:09:26
ơ sao cái đề nó bảo nhập P mà ko nhập n nhỉ
2019-08-15 05:18:20
Tôm đẹp zai xin được gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới các bạn nữ xinh tươi trên toàn quốc =)))
2019-08-15 05:17:43
Mình là Tôm Đẹp zai :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.