Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

INCVN - INCSEQ VN

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/incvn


Cho 1 dãy số gồm N(0 < N ≤ 10000) số tự nhiên S1,S2,...,Sn (0 ≤ S[i] ≤ 100000), Hãy đếm số lượng dãy con tăng có độ dài K(0 < k ≤ 50).

Input

Dòng đầu tiên là hai số tự nhiên N và K.

N dòng tiếp sau mô tả dãy S.

Output

Số lượng dãy con thỏa mãn theo Module 5000000.

Example

Input:
4 3
1
2
2
10

Output:
2

Giải Thích : Có 2 dãy con thỏa mãn (S1,S2,S4) và (S1,S3,S4) : (1,2,10).

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-11-14
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Neal Wu -SPOJ

hide comments
2020-08-21 09:14:04
bài này dùng dãy con tăng nlogn và tổ hợp đc ko ạ??
2019-07-22 11:03:12
mọi người lưu ý mod thật kĩ vào nhé!!! <3
_cyn322_
2018-10-01 17:11:31
Cứ số lượng tập con tăng rồi sấp mặt
2018-08-17 15:54:24
Trâu mất 0.19s
2018-07-06 20:04:07
làm bài này xong cảm thấy thông não vl. mod sai cách không full được
2017-12-17 17:58:17
ledacthuongvq
đêm nay hơi buồn buồn
2017-07-10 08:21:58
đcm đ làm nữa, tle cái cc
2016-05-05 10:50:55 Nguyen Cuong
dp + BIT ^^
2015-06-10 11:05:21 Prismatic
n*k*logn vẫn được @@ thiếu mod lúc cộng bị WA :v
2015-01-02 18:49:26 Duc M. Pham
SPOJ AC một cách ngon lành qua đây TLE -_-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.