Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14K - Đếm

 

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước N×M, ban đầu các phần tử trên bảng bằng 0. Có Q thao
tác trên bảng như sau:
"1 a b x y w": tăng giá trị mỗi phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới (a,b), góc phải trên
(x,y) lên w đơn vị.
"2 a b x y": in ra tổng các phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới (a,b), góc phải trên (x,y).

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước N×M, ban đầu các phần tử trên bảng bằng 0. Có Q thao tác trên bảng như sau:

"1 a b x y w": tăng giá trị mỗi phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới (a,b), góc phải trên (x,y) lên w đơn vị.

"2 a b x y": in ra tổng các phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới (a,b), góc phải trên (x,y).

 

Input

Dòng đầu gồm 3 số N, M và Q. 1 ≤ N, M ≤ 1000. 1 ≤ Q ≤ 100000. Sau đó là Q dòng, mỗi dòng là 1 thao tác theo định dạng trên.

Output

Lần lượt với mỗi thao tác loại 2, in ra trên một dòng giá trị tính toán được.

Example

Input:
2 3 8
1 1 1 1 1 5
1 1 1 1 2 5
2 1 2 1 3
1 1 1 2 1 4
2 2 1 2 2
2 1 2 1 3
1 2 1 2 2 5
2 1 1 1 1

Output:
5
4
5
14

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2019-07-23 11:12:22
http://tiny.cc/mc139y
2019-07-23 11:11:31
de sai. mat 1 tieng sua :)

Last edit: 2019-07-23 11:12:16
2019-07-23 11:08:21
đề bài đúng mà thằng lang trat y cmt xao lin lm t nghĩ mất mấy tiếng -.-
2015-08-12 06:23:18 Lê Trần Hữu Ðắc
sao bài này dùng IT mà vẫn TLE nhỉ -_-
2015-03-19 15:52:58 Lang Trat Y
Test đề cho trái trên phải dưới, còn lúc chấm thì ngược lại -_-

Last edit: 2015-03-19 16:49:05
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.