Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14F - Giải thưởng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14f


 

Một trường Công Nghệ trao tiền thưởng cho học sinh đi học đầy đủ và đúng giờ. Nếu vắng mặt
trong ba ngày liên tiếp hoặc đi muộn nhiều hơn một lần thì sinh viên sẽ bị tịch thu tiền thưởng.
Trong suốt khoảng thời gian N ngày, “bản điểm danh” của một học sinh là một chuỗi N ký tự L
(muộn), O (đúng giờ), và A (vắng mặt).
Mặc dù có 81 chuỗi trong suốt 4 ngày có thể được tạo ra, chính xác 43 chuỗi sẽ dẫn đến giải
thưởng:
OOOO OOOA OOOL OOAO OOAA OOAL OOLO OOLA OAOO OAOA OAOL OAAO OAAL OALO OALA OLOO OLOA
OLAO OLAA AOOO AOOA AOOL AOAO AOAA AOAL AOLO AOLA AAOO AAOA AAOL AALO AALA ALOO ALOA ALAO
ALAA LOOO LOOA LOAO LOAA ƯLAOO LAOA LAAO
Hỏi có bao nhiêu chuỗi "giải thưởng" tồn tại sau một khoảng thời gian N ngày?

Một trường Công Nghệ trao tiền thưởng cho học sinh đi học đầy đủ và đúng giờ. Nếu vắng mặt trong ba ngày liên tiếp hoặc đi muộn nhiều hơn một lần thì sinh viên sẽ bị tịch thu tiền thưởng. Trong suốt khoảng thời gian N ngày, “bản điểm danh” của một học sinh là một chuỗi N ký tự L (muộn), O (đúng giờ), và A (vắng mặt). Mặc dù có 81 chuỗi trong suốt 4 ngày có thể được tạo ra, chính xác 43 chuỗi sẽ dẫn đến giải thưởng:

OOOO OOOA OOOL OOAO OOAA OOAL OOLO OOLA OAOO OAOA OAOL OAAO OAAL OALO OALA OLOO OLOA

OLAO OLAA AOOO AOOA AOOL AOAO AOAA AOAL AOLO AOLA AAOO AAOA AAOL AALO AALA ALOO ALOA

ALAO ALAA LOOO LOOA LOAO LOAA LAOO LAOA LAAO

Hỏi có bao nhiêu chuỗi "giải thưởng" tồn tại sau một khoảng thời gian N ngày?.

 

Input

Gồm nhiều test, mỗi test nằm trên một dòng gồm 1 số nguyên N ≤ 3000

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng kết quả phải tính

Example

Input:
4

Output:
43

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2015-12-01 11:14:55 ??? Ares
sau hơn 1 năm đã AC hí hí :3
2015-07-03 13:20:49 Phong
chuỗi 1 ngày : vắng mặt : được thưởng :v
2014-10-09 13:07:02 ??? Ares
bài này mà không xử lí số lớn thì code QHĐ đẹp biết bao nhiêu :'(
2014-10-01 12:46:09 Thủ khoa vãn
thì xử lí số lớn mới chất chứ
2014-09-28 07:15:44 [$Zeus$]


Last edit: 2016-04-20 16:14:44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.